Mityczna Warszawa cz.7

Panna i Niedźwiedź

Thriller o „Zakochanym Niedźwiedziu” czyli o „korzeniach” pana Warsza(wa) (część 1)

Nim zacznę kontynuować tę przerażającą dla „uczonych” w pismach historię o tym czym naprawdę jest Warszawa na początek jedna zaległość – jeden pominięty klocek……

Herb pana Warsza – jej oficjalnego założyciela…. czyli będzie to odcinek kolekcjonerski ale newralgicznie ważny choć ta „ważność” się objawi dopiero w częściach kolejnych. I wiem, że mógłbym wklejać linki ale…. co będzie z artykułem jak „zabraknie internetu” albo jakiś cenzor „przypadkiem” pozmienia zawartość odnośników. Już wiele rzeczy jakie były dostępne i ważne dla wiedzy o historii Polski ale takiej nie napisanej przez hitlerowców czy innych czcicieli ideologii NadRasy znanej jako judaizm poznikało z neta…. bo za dużo PRAWDY gojom by przekazało. Więc kogo to nudzi niech sobie przewinie…. albo sprawdzi w jakim kolorze dzisiaj doda miała majtki…. czy inne newralgiczne jewrejopejskie newsy…. 😀

warszawa-rawicz

Rysunek 6. Herb Rawicz plus wariacje……

Rawicz (Rawa, Ursyn, Ursowic, Panna na niedźwiedziu, Miedźwiada, Miedźwioda, Niedźwiada, Niedźwiadek, Niedźwieda, Niedźwioda, Rawic, Rawita) – polski herb szlachecki, noszący zawołanie Rawa. używany zarówno w Królestwie, jak i na Litwie, Rusi i w Rosji. Według pierwszej wersji, początkowo przysługiwał jakoby polskim potomkom czeskich Wrszowców, druga (według Kaspra Niesieckiego „lepsza”) wersja podaje, że bardziej prawdopodobne jest polskie (jeszcze z czasów pogańskich) pochodzenie rodów posługujących się herbem Rawicz.

Opis herbu

Opis współczesny

W polu złotym na niedźwiedziu kroczącym, czarnym, panna w czerwonej sukni, rozczesana w koronie złotej. Klejnot: Między dwoma rogami jelenimi pół niedźwiedzia czarnego, wspiętego, z różą czerwoną w prawej łapie.

Opis u Niesieckiego

Powinna być panna rozczesana, w koronie na głowie, ręce obie do góry rozszerzone i trochę podniesione mająca, w sukni, tylko po ramiona gołe ręce, siedząca na niedźwiedziu czarnym, w lewą tarczy bieżącym, prawa noga przednia jak do biegu podniesiona u niego, w polu żółtym. W hełmie nad koroną między dwiema jelenimi rogami pół niedźwiedzia większe, obróconego w lewą tarczy, jakby siedzącego, nogę przednią spuścił, w prawej różą trzyma. (Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, VIII, 97)

Warto zwrócić uwagę na błąd Niesieckiego, tj. skierowanie niedźwiedzia w lewą stronę.

Najstarsze wizerunki, zwłaszcza pieczęcie z XIV i XV w. przedstawiają liczne warianty wizerunku, nie będące prawdopodobnie odmianami herbowymi a wynikiem niepełnego jeszcze ukształtowania herbu. Przedstawiano m.in. pannę stojącą obok stojącego na tylnych łapach niedźwiedzia, niedźwiedzia obejmującego pannę jedną lub dwiema łapami.”

Rawicz II (Rawa II; czes. z Tošanovic, Tluk; niem. Rava, Tluck) – herb szlachecki, używany m.in. w Polsce, Księstwie Cieszyńskim, Czechach, Austrii, terytoriach Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Opis herbu

W polu srebrnym w złotej doniczce trzy czerwone róże (por. rose) z listkami, lub bez. W klejnocie taka sama doniczka z różami. Labry czerwone podbite srebrem.

Odmiana herbowa

W polu błękitnym w drewnianej fasce (faska – rodzaj małej beczułki) dziewięć lilii na łodygach z liśćmi. W klejnocie trzy strusie pióra. Labry błękitne podbite złotem.”


Historia (to też cytat, też z wiki ale już bez kursywy bo zrobi się za trudny w czytaniu)

Jeden z najstarszych herbów polskich, przysługujący od XIV wieku m.in. rodom wywodzącym się z ziemi rawskiej (zdaniem m.in. Długosza, Rawici to potomkowie Wrszowców, możnowładców czeskich osiadłych od XII wieku w Polsce; Niesiecki natomiast uważa, że pochodzenie Rawitów jest polskie jeszcze z czasów monarchów pogańskich).

Herb jako taki powstał w XIV w. przestawiając w różnych wariantach pannę i niedźwiedzia.

Piekosiński próbując przyporządkować najdawniejsze osoby do rodu oparł się na następującym kryterium: imiona osób pochodzących przede wszystkim z rodu Rawitów to najprawdopodobniej: Warsz, Goworek, Grot, Męcina (ta metoda może powodować pomyłki o czym pisze sam autor).

„Panna na niedźwiedziu” była używana jako znak na pieczęciach przed uznaniem herbu np. już w roku 1306.

Pierwszy znany wizerunek ukształtowanego herbu widnieje na pieczęci Jana Grota, biskupa krakowskiego z 1334 r.

W 1359 w lasach Płoniny na Wołoszczyźnie, w klęsce poniesionej przeciwko armii mołdawskiej, chorągiew Rawitów miała wpaść w ręce nieprzyjacielskie.

Najwcześniejsze źródło heraldyczne wymieniające herb to datowane na lata 1464–1480 Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae polskiego historyka Jana Długosza. Zapisuje on informacje o herbie jako wywodzącym się z Czech wśród 71 najstarszych polskich herbów szlacheckich we fragmencie: „Rawa in campo glauco virginem coronatam in amictu rubeo, manibus extensis, nigro urso insidentem.” Ex Bohemica gente, que lilie Yrsouiczy nominantur, ducens genus, a Bohemie ducibus ob perfidie scelus cum omni eorum cognacione exterminati preter paucos, qui in Poloniam fugientes, in notabilem cręuere familiam. Seueri, audaces et crudeles viri; nonnulli eciam sanguinarii, periculorum contemptores.”. W 1413 w wyniku unii horodelskiej herb został przeniesiony na Litwę.

Ród Rawitów używał zawołania „Rawa”. Ostrowski podaje, że najstarsza zapiska sądowa z nazwą „Rawa” pochodzi z 1413 roku (dotyczy Goworka z Bełszna „de cleijnodio Rawa”), nazwa „Rawicz” pojawia się w nich później bo w XVI w.

Do niedźwiedzia w tarczy herbowej autor XVI-wiecznego herbarza – Bartosz Paprocki, i inni dawni heraldycy dodali odpowiednią legendę, wedle której, herb przywędrował do Polski przez Lotaryngię z Anglii za sprawą potomków króla Kanuta Wielkiego. Legendy herbowe podają daty występowania herbu, w czasach jeszcze przedheraldycznych, mianowicie w Polsce przed 1109 rokiem, a w Lotaryngii, od 1003. (Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. II ed. Krakow, 1858. Pp. 539-550).

Początki rodu tak opisują historycy, heraldycy:

Rawa (…) wywodzący się z plemienia czeskiego, gdzie nazywani są Wrszowcami; z powodu zbrodni wiarołomstwa wytraceni z całym ich rodem przez książąt Czech, z wyjątkiem niewielu, którzy uszedłszy do Polski rozrośli się w znakomitą rodzinę. Mężowie surowi, nieustraszeni i okrutni, niektórzy również skłonni do rozlewu krwi, gardzący niebezpieczeństwami. (Jan Długosz, Insignia, 18)

Wawrzyniec Lorek, Bożej nazwany, z familii Rawitów, od Bretysława książęcia czeskiego urażony, że całą jego familią z państw swoich rugował, zabił go, na którego miejsce Borzywoj brat jego rządy czeskie objął, Bożejowi i Mutynie, bratu jego rodzonemu, darowawszy zabójstwo, do łask przywrócił (…), atoli Światopełk książę czeski w roku 1108 Mutynę i z synami dwiema jego, Bożejem i Boraszkiem, także Unisława i Domisława, wszystko to Rawiczanie byli, pozabijać kazał, czym przerażeni drudzy tegoż domu familianci do Polski się wynieśli; przyjął ich mile Bolesław III Krzywousty król Polski i w dobra ich w rawskim województwie opatrzył, gdzie wiele zamków i miast pofundowali i familią swoją w tym kraju rozplenili. (…) Atoli Paprocki w Ogrodzie fol. 183. Balbinus Epitom. Rer. Bohem. lib. 2. c. 9. poświadcza i Bielski, że to nie Ursovitae byli, jako chce Długosz, ale Wersovitae, nie Rawiczanie, ale Werszowcy; a drudzy, już ich Ursovitas, już Wersovitas piszą, w czem się mylą, bo inszy jest herb Wiersza, inszy Rawicz. Lepiejby tedy mówić, że i herb ten i familianci jego, jeszcze za monarchów pogańskich w tej ojczyznie kwitnęli. (Kasper Niesiecki, Herbarz, VIII, 98-99)

Symbolika z wizerunkiem niedźwiedzia, występuje jako atrybut dostojników w zachodniej Europie w VIII wieku. Symbol niedźwiedzia, kojarzonego z siłą, występuje także w czasach prehistorycznych, i w kulturach pozaeuropejskich. W heraldyce Niemiec niedźwiedź (dawniej także w wersjach: orzeł stojący na niedźwiedziu czy orzeł nad niedźwiedziem) pojawia się w symbolice miasta Berlin co najmniej od XIII wieku. Obecnie herbem miasta jest niedźwiedź stojący na tylnych łapach.

Na herb Rawicz miała z dużym prawdopodobieństwem wpływ zachodnioeuropejska heraldyka. Niedźwiedź występuje również w herbach na terenie krajów położonych na wschód od Polski. Przykładem jest herb Jarosławia (miasta w Rosji), w którym widzimy kroczącego na tylnych łapach niedźwiedzia (w dawnych czasach z partyzaną, trójzębem lub pastorałem w łapie, w wersji obecnej z toporem), jest to miasto, które było stolicą jednego z ruskich księstw, a także podczas zajęcia Moskwy po interwencji wojsk polskich i szwedzkich tymczasową stolicą całego Cesarstwa (por. historia Jarosławia).

Legenda herbowa

Legenda herbowa głosi, że po śmierci króla Anglii Kanuta Wielkiego (syna Swenona I i Sygrydy – córki Mieszka I) państwo dostało się synowi zmarłego monarchy – Swenonowi. Obarczono go również obowiązkiem uposażenia swojej siostry – Klotyldy gdy ta zdecyduje się na zamążpójście. Gdy jednak do Londynu zaczęli zjeżdżać swaci dopytujący o rękę królewny, źli doradcy namówili młodego króla do wydania siostry na pożarcie czarnemu niedźwiedziowi, żyjącemu w jaskini i zagarnięcia posagu dla siebie. Modlitwy dziewicy spowodowały jednak, iż groźny zwierz dał się okiełznać pasem królewny. Niedoszła ofiara wróciła tryumfalnie do zamku, jadąc na grzbiecie niedźwiedzia, używając pasa jako cugli.

Przerażony oczywistym cudem brat prosił siostrę o przebaczenie i zwrócił jej zagrabione skarby. Królewna po jakimś czasie wyszła za mąż za księcia Lotaryngii. Szczęśliwe małżeństwo Bóg obdarzył siedmioma synami, z których kilku zamieszkało w innych krajach, gdzie znaleźli dla siebie żony. Dwóch synów Klotyldy osiadło w Polsce, pod Rawą. Na wieczną pamiątkę cudownego wybawienia matki umieścili w swoim herbie rodowym dziewicę z koroną na głowie, siedzącą na czarnym niedźwiedziu. Nazwa herbu wzięła się od ich nowej siedziby.

Najstarsza symbolika, nazwa herbu

Jeśli utożsamiać przodków Rawiczów z Wrszowcami (łac. Vrsines) lub brać pod uwagę łacińską nazwę herbu Vrsin od łac. Vrsi/Vrsa = niedźwiedzie/niedźwiedzica, to pierwszą symboliką rodu był niedźwiedź, jeśli jednak Vrsa oznacza czeskie Vrša symbolem tym był więcierz, jednakże jeśli są to różne rody (jak chce Niesiecki) pierwotnej symboliki i pochodzenia nazwy rdzennie polskiego rodu Rawitów, nazwy ich herbu Rawa, Rawicz należy doszukiwać się w nazwie miejscowości Rawa, która pochodzi od nazwy rzeki Rawa (obecnie Rawka), a co do dalszego pochodzenia nazwy zdania są podzielone:

 • morfem raw– charakterystyczny jest dla nazw wodnych,
 • scytyjskie określenie Ra (Ῥᾶ „wilgoć”) używane od starożytności np. w nazwach: starogreckiej Ra, łacińskiej Rha, mordwińskiej Raw – (Wołga), pokrewne słowa znajduje się także w innych językach, być może Rawa można odczytać jako „spokojna woda”,
 • pochodzenie słowiańskie pokrewne słowackiemu słowu riava (rwący potok górski)
 • pokrewne z rozrywać/rozbijać,
 • m.in. według Brucknera: od ryć, rów.

Piekosiński rozważa też możliwość odosobowego pochodzenia nazwy, argumentując, że w nazwie Rawicz końcówka -icz sprawia, iż jest ona nazwą patronimiczną od imienia osoby założyciela rodu (syn Rawy = Rawicz), poza tym argumentuje, że Rawa jako duży ośrodek była najprawdopodobniej własnością książęcą a nie rodzinną, jednakże jak sam przyznaje nazwa Rawicz pojawia się np. w zapiskach sądowych dopiero w XVI wieku.

Hipoteza odnośnie do znaku przedheraldycznego rodu Werszowców

Godło Warsza i jego pochodzenie

Istnieje, mające wiele prawdopodobieństwa, przypuszczenie, jakoby Warsz, XIII-wieczny kasztelan krakowski, pochodził z rodu Werszowców. Zachowały się dwa odciski jego pieczęci (z 1278 i 1279 roku) z łacińskim napisem „Warsz kasztelan krakowski”. Pewne możliwe zastrzeżenia co do autentyczności dokumentu z roku 1278 wskazali i starali się wyjaśnić XIX-wieczni historycy, autentyczność samej pieczęci, jak i tej z 1279 r., nie była podważana. Oba odciski pieczęci przedstawiają znak zwany „godłem Warsza” (Ostrowski oznaczył symbole z tych pieczęci „RAWA Ib i Ic”, a według Piekosińskiego jest to „stanica runiczna” Werszowców).

W pracy Ryszarda Kiersnowskiego jest wzmianka (prawdopodobnie wynikła z interpretacji tezy Piekosińskiego sformułowanej przezeń jako pewnik, a nie hipoteza), że podobnych pieczęci Rawitów powinno być więcej, nie wskazał on jednak żadnych szczegółów, a inne dostępne opracowania nic o istnieniu takich pieczęci nie wspominają.

warszawa-warsz

Rysunek 7. „Godło Warsza” – odcisk z pieczęci kasztelana krakowskiego Warsza
(prawdopodobnie Werszowca)

Znak ten przedstawia krzyż grecki z nałożonym okręgiem i wszystkimi końcami ramion przekrzyżowanymi poza nim. Może nasuwać skojarzenie z pochodzącymi jeszcze z czasów pogańskich krzyżami greckimi (można się ich doszukać sześciu), krzyżem celtyckim, słowiańskim „słonecznym”, czy też z używanym przez misjonarzy, krzyżowców, a także Krzyżaków krzyżem zdwojonym (porównaj też: herby Korybut i Brodzicz).

Znak może mieć swe źródło w jeszcze przedchrześcijańskim słowiańskim wzornictwie – we wczesnym średniowieczu podobne symbole są spotykane wśród tzw. gmerków – znaków rzemieślniczych (w szczególności garncarskich). Zobacz też: herb mieszczański, merk.

Podobne znaki widnieją również na niektórych wczesnośredniowiecznych europejskich monetach.

Piekosiński twierdzi, że godło ma runiczne (zobacz: runy germańskie, tzw. runy słowiańskie) pochodzenie, większość historyków odrzuca jednak hipotezę o takim źródle polskich herbów.

Znaki tego typu są zbyt proste by z całą pewnością wywodzić ich pochodzenie, ponieważ podobne do nich pojawiają się w zbyt wielu kulturach i okresach.

Odmiany herbu

Herb Rawicz przedstawiany był w wielu odmianach. W podstawowej wersji herbu zmieniane było czasem ułożenie rąk panny, i jej pozycja w stosunku do zwierzęcia. Prócz najczęstszego przedstawienia, w pozycji siedzącej na grzbiecie niedźwiedzia, była ukazywana stojąca przed nim, lub obok niego.

Zmieniany był niekiedy kolor sukni, co może wynikać z faktu iż najpopularniejszy od k.XVIII herbarz polski Niesieckiego nie precyzuje w opisie barwy szaty. Najstarsze źródła z kolorowym przedstawieniem herbu (Codex Bergshammar i Herbarz Złotego Runa, XV w.) przedstawiają szatę panny w barwie czerwonej. Istnieją odmiany herbu Rawicz, powstałe w związku z nobilitacjami lub nadaniami tytułów arystokratycznych. Od podstawowego herbu różnią się niekiedy tylko dodatkiem korony rangowej, zmianami klejnotu lub barw herbu – są to zwykle tzw. herby własne, czyli odmiany przysługujące tylko pojedynczym rodzinom. Większość z wymienionych poniżej to właśnie herby własne:

Odmiany według Ostrowskiego

Juliusz Karol Ostrowski przytacza jeszcze odmiany numerowane Ib-p, ale są to raczej różne przedstawienia Rawicza na przestrzeni wieków, odmiany tarczy, maniery itp.:

 • Rawa Ib, Rawa Ic – na tarczy koło z krzyżem, którego ramiona poza kołem są przekrzyżowane. Pieczęć komesa Warsza, kasztelana krakowskiego, z 1278.
 • Rawa Id – królewna stojąca z niedźwiedziem, który ją przednimi łapami obejmuje. Zwornik wiślicki, XIV wiek.
 • Rawa Ie – pieczęć biskupa Jana Grota, z 1334.
 • Rawa If – barwy nieznane, na tarczy królewna stojąca z niedźwiedziem, który ją łapą obejmuje. Zwornik katedry na Wawelu, XIV wiek.
 • Rawa Ig – panna przed niedźwiedziem z podniesionymi rękami stojąca. Pieczęć Jakuba, sędziego ziemskiego sandomierskiego, z 1353.
 • Rawa Ih – panna na niedźwiedziu. Pieczęć Marcina, biskupa.
 • Rawa Ii – panna na niedźwiedziu. Pieczęć Krzczona (Krystyna) z 1410.
 • Rawa Ij – na tarczy panna z rękami podniesionymi, siedząca na zwróconym w lewo niedźwiedziu. Pieczęć Krystyna z Ostrowa, kasztelana krakowskiego, z 1419.
 • Rawa Ik – na tarczy panna z trzema krzyżykami na głową, z podniesionymi rękoma, siedząca na niedźwiedziu zwróconym w lewo. Pieczęć Grota z Jankowic, kasztelana małogojskiego, z 1419.
 • Rawa Il – na tarczy panna z podniesionymi rękoma, siedząca na zwróconym w prawo niedźwiedziu, hełm, labry, klejnot – pomiędzy jelenimi rogami jakby postać ludzka. Pieczęć Wojciecha Michowskiego, kasztelana zawichoskiego, z 1451.
 • Rawa Im – w polu złotym panna z rozpuszczonymi włosami w czerwonej, powłóczystej sukni stojąca z niedźwiedziem czarnym za sobą. Wizerunek z roli marszałkowskiej z 1461. Napis nad herbem: le S. de Placotinu, który może znaczyć Pan Płaskot.
 • Rawa In – w polu złotym królewna z podniesionymi rękoma, na czerwono ubrana, siedząca na czarnym niedźwiedziu. Wizerunek z herbarza arsenalskiego, 1530.
 • Rawa Io – na tarczy królewna na niedźwiedziu, hełm, korona, labry, klejnot – pomiędzy dwiema chorągwiami pół niedźwiedzia. Pieczęć Feliksa Czerskiego z XVI wieku.
 • Rawa Ip – na renesansowej tarczy panna na niedźwiedziu. Wizerunek z herbarzyka Ambrożego z Nysy.

Pole błękitne – Suknia srebrna

„Kaniowski” (w polu błękitnym, na złotym niedźwiedziu kroczącym, panna w srebrnej sukni ze złotym berłem w prawej i takim kwiatem róży w lewej ręce)”

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Rawicz_(herb_szlachecki))

Czyli pole (tło) żółte bądź błękitne, niedźwiedź czarny stojący bądź kroczący, panna w sukni czerwonej, błękitnej bądź srebrnej z rozłożonymi rękami (analogicznie jak na – patrz krzyż celtycki z postacią wewnątrz niego umieszczoną) siedząca na niedźwiedziu bądź stojąca przed nim bądź przez niego obejmowana.

Tyle podpowiedzi…. cennych… wprost z wiki więc oficjalnie potwierdzonych badaniami… brawa dla tych jacy przez nie przebrnęli…. a nie przewinęli…. bo będziemy do nich wracać i wracać i wracać….. także w kolejnych częściach… 😀

Copyright by Ktoś

 


PS.
[ cytaty jeśli nie podano inaczej pochodzą z polskiej wiki, podobnie rysunki

istniały w dniu pisania…. niekoniecznie zaś będą w dniach kolejnych….

Polakożerstwo jak obłęd nadważności i nieposkromiona chciwość trawi wielu….

zwłaszcza trawi tzw „polskie” „autorytety”, „nałukowych” opiekunów wiki ]WERSJA W PDF….

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii historia, misteria, Warszawa i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

20 odpowiedzi na „Mityczna Warszawa cz.7

 1. Ktoś pisze:

  Cytaty poniżej staną się zrozumialsze po przeczytaniu 3 i 4 części wątku o pannie i niedźwiedziu… a wklejam teraz bo zapomnę potem wkleić… i przelecą….

  pochodzą stąd….
  http://niezaleznatelewizja.pl/alternews-8-12-2016/comment-page-1/#comment-99289

  • Ktoś pisze:

   Kalina pisze:
   9 grudnia 2016 o 00:04

   W Ameryce . .https://www.youtube.com/watch?v=jEUvrtNyQGI
   szaleje w zamykaniu programow odkrywajacych prawde i oskarzaja wszystkich o Fake news .Nawet podwazaja wiki leaks , ze Rosyjskie przecieki ha ha Ha Zaczyna sie robic smiesznie . Bo CNN i podobne stacje a jest ich troche w tym podobnym typie traca duzo kasy . Bo juz nikt ich nie slucha . Pizzagate na tapecie i wiki leaks – amerykanie draza i draza Tak jak pszyposzczalam . Daja taka dziwna rozowa Notke w banowaniu videa bez pozwolenia a szczegolnie z nowymi materialami o pizzagate .Na minucie 2.04 jest ta bannded rozowa buchomaza i to na wielu you tubach jak sie okazuje Ale i tak im sie nie uda bo im wiecej blokuja tym wiecej wkurwiaja ludzi i kreuja sobie haczyk na szyje .

   Wszyscy sie juz zorientowali , ze najbardzuej niewygodny jest temat o skandalach pedofili elity i wtedy odzywa sie wielki wyk elit STOP!!!! Nie zabierajcie nam pokarmu My mozemy was kupic wszystkich was kupic i usmarzyc na ruszcie . MY chcemy nasze okropne sekrety dalej prowadzic i dalej niszczyc ludzkie zycie i jesc dzieci flesh My chcemy dalej zabijac i robic uczte z gwaltow My chcemy dalej spijac krew ofiar zasztyletowanych w lazniach basenach jak mozecie nam zabierac tw wielka przyjemnosc rytualu .

   Tak to jest tragiczne ale takie genetyki jak pochodne od egipskich dlugich czach homocapensis nie moga zyc bez ludzkich organow i krwi i kanibalizmu najlepiej dzieci . Albo po kilka przeszczepow serc Ciekawe ile ludzi umarlo zeby zrobic przeszczepy Sorosowi I Rocefellerowi po kilka razy

   No wiec David Seamen na wyzej ujetym video mowi ze nawet pozmieniali mu jego osbiste dane w wikipwedi .Teraz pomyslec strach jak wikipedia moze byc totalnym bulshitem .
   CTR’s David Brock Had troll dla Hilary Clinton .Jak patrze na posatc to pedofil i to notoryczny https://mediamatters.org/people/david-brock .

   Juz sie skonczyla kampania wyborcza wiec skad ta fora idzie na trolowanie tych co chca naswietlic totalne swinstwa eleit . No wiec ROTHSCHILD czlonek rodziny placi na to zeby zamknac glos o pizzagate .

   • Ktoś pisze:

    Oscar pisze:
    9 grudnia 2016 o 14:16

    Ciekawe .. hmm ciekawe zwłaszcza afera pedofilska z „Pizza coś tam” i gorączkowe wyciszanie na siłę jawnie…

    To bardzo pasuje to plotek przedwojennych o tym że ..porywają dzieci na macce.
    To bardzo pasuje to wciskaniu ludziom na siłę gender, tęczy…
    To pasuje do zawziętej obrony Tęczy w Warszawie przez jej żydowską Prezydent.
    To pasuje to informacji że ich religia uznaje kobietę za nieczystą i akceptuje stosunki zastępcze z młodymi chłopcami… czyli kulturowa pedofila w ich „kościele”.
    To z kolei bardzo koresponduje ze zjawiskiem pedofilii w KK który ma przecież wspólne korzenie z judaizmem i został za JPII zdobyty przez naród wybrany.

    No układają się te wszystkie klocki w jedna spójną całość.

    I jeżeli to wszystko prawda to ogarnia mnie przerażenie na temat tego kto był blisko do władzy absolutnej na świecie i kto tę władze sprawuje na tzw zachodzie od dziesięcioleci.
    To nie tylko chciwość do pieniędzy.. to wręcz podziemna skrywana kultura zła, przemocy, zbrodni.

    I to też pasuje do obrazu który widzimy na co dzień (Irak, Libia, Syria .. masowe potworne zbrodnie i stosunek do tych zbrodni mediów zachodnich czyli mafijnych.

    • Ktoś pisze:

     Kalina pisze:
     10 grudnia 2016 o 06:50

     Dobry punkt z tym wycieszeniem czegos innego przez pizzgate skandal . Ale to juz uroslo do takiej potegi w krajach angl-sxonskich-zydowskich i muzulmanskich kulturach , ze roznosi sie po swiecie jak zaraza . Polskie dzieci przyposzczam a wlasciwie to wiem z moich zrodel tez zostaly tym dotkniete Bo sie dzieci sprzedaje jak kartofle w zakamuflowanych srodowiskach .Kosciol zajmuje sie pedofilia od wiekow i to bylo w innych krajach o slowianskiej kulturze stlamszone w kosciolachale nie uprawiano rytualow morderczych na koscielnym gruncie Tylko dla indywidualnych perwersji .

     I faktem jest, pizzegate amerykanie uprawiaja caly czas w Iraku Siri i Yemenie . gdzie przemiescilo sie ze strachu tysiace ludzi Bo Clintonowsko-obamowska obrona i chec pozyskania kontroli nad ropy wodociagami dostarczanej do korzystynych yemenskich portow .
     Zastanawialysmy sie co sie kryje za Pizzagate glebszego .

     Ale jak spojrzalam na to w sposob bardzo uczuciowy To zbeszczeszczenie niewinnosci i naturalnosci energi dziecka ( zadragowanego albo autystycznego ) bo tak wygladaja te dzieci z rysunkow prowadzi do niszczenia niewinosci organicznej energetycznej kazdego z nas na ziemi
     Jaka jest moralnosc naszych medi ?Jaka jest wrazliwosc naszych medi ?Jakie jest ochydne zniszczenie moralne przekaznikow w roznych krajach , ze nie podjeto nawet tematu na ten temat . A przeciez sa dowody w wiki leaks , ze byly takie orgie i sa ofiary , ktore mowia juz od kilkudziesieciu lat co elita amerykanska i Angielska wyprawia i jakie to zwierzece padlo .I z takimi sie utrzymuje relacje polityczne i jeszcze sie naraza nasz kraj na ich zdeprawowane wojsko NATO . A wiadomo , ze Pentagon zajmowal sie czarna magia , ktora po drugiej wojnie swiatowej rozdmuchal po calym bliskim wschodzie .

     Pizzagate swiadczy o tym , ze zaklamanie i brak morlnosci i totalne lganie spoleczenstw wszystkich krajow na ziemi jest powszechne . Czy to jest zwyrodnienie ? Czy to jest wynikiem totalnie nie ludzkiej genetyki ?. Obcych sie szuka w niebie A obcy wlasnie gwalca nasza niewinnosc poprzez orgie dziwnie wstrzyknietych hormonow w swoje nieorganicznie naturalne cielska . Bo jak widze to jest wszedzie moda na Tranni . Nie wiedomo czy to jest facet czy kobieta . Cos w stylu Obamowej Tranni jest juz pol swiata aktorskiego I jest tendencja na swiecie , ze model pieknosci kobiecej jest dosyc dlugi bezbiodrowy z podluzna twarza i duza szczeka i rozbudownym czolem .Jest jeden news podobno ( nie fake) ha ha ha oplacony przez tych , ktorzy nie sa ludzmi . Sa Pochodna homocapensis i Dlatego Kate Middleton niegdy nie byla w ciazy i jest wlasciwie jakas kuzynka Charlsa . Oni nie sa rozrodczy .
     Pamietacie jak zostala zabita pielengniara bedaca prz jej ciozowej historii
     Kate Middleton’s Hospital Nurse Found Dead In London Days After Being Duped By Prank Callers

     Nawet kuzwa nie wymienili jej imienia tylko mordercy blyszcza w tytule tego artykulu. Jacintha Saldanha Jest nikim dla nich zwyklym instrumentem z ktorym zrobili co im sie podobalo i nie poniesli zadnej odpowiedzialnosci za to jedno zycie i jej rodziny . Ona miala dzieci i meza , kochajaca rodzine . I kazdy z nas tak wyglada w oczach tych homocapensis gentycznych potworow . Jest czas obudzic sie z narzuconych i zblokowanych w DNA manipulacji w astralnej rzeczywistosci tez i reinkarnacyjnej . To sa przedstawiciele Rasy obcej na ziemi i dla niej trzymali ludzka trzode .

     New Age i religie i polityki chanelling osiwecenia sie wzajemne i wogole ten caly hinduski crub juz przerosl sam siebie .Wystarczy sie pozbyc Homocapensis a wszystko sie odrodzi jak savanna po przyjezdnym miekim deszczu zmywajacym nasze DNA i otwiarajcym nasza swiadomosc

     To musi byc zmienic . I taka jest prawda , ze nigdy tego nie zmienimi nawet praca nad soba . Tylko zlikwidowaniem nieludzkich gentyk .

    • BasiaB. pisze:

     Zgadzam się z Kaliną w całości.
     Tutaj napisałam: zbrukano nam Naszą Boska Niewinność i min. to właśnie miałam na mysli, to co Kalina opisała.
     https://mistykabb.wordpress.com/2016/03/09/wiesci-z-kraju-i-ze-swiata/comment-page-2/#comment-27153

     Na pewno pizzagate to sposób na ukrycie tego co faktycznie teraz się dzieje, chociaż bardzo dobrze że w końcu wychodzi na jaw co opisywaliśmy przeszło 2 lata temu na Mistyce.

     Jednak chyba należy zając się czymś innym, już dziś kilka razy usłyszałam:”Księżyc się rzuca jak oszalały, jest wściekły” itp. o Księżycu.
     Jeszcze nie umiem znaleźć przyczyny, niemniej bardzo negatywnie odbija się to dziś na moim samopoczuciu, jestem bardzo nerwowa.A pełnię mamy dopiero za 2 dni, wiec za wcześnie na odczuwanie księżyca, w każdym razie nigdy 2 dni wcześniej nie miałam takich odczuć.

    • Ktoś pisze:

     ”Księżyc się rzuca jak oszalały, jest wściekły”

     polecam HARAKIRI….
     i to wraz ze wszystkimi ziemskimi chomocarpentis jak o nich kalina pisze….

     bo Smok machnie ogonem i reszta upadlaków spadnie, razem z ich księżycem – horusem i już nie powstanie…… kiedykolwiek. ;p

    • Wojwit pisze:

     Podobno zimą księżyc świeci jaśniej. Może tu jest odpowiedź, Basiu na Twoje złe samopoczucie.

 2. Ktoś pisze:

  Było morze, w morzu kołek co miał chętkę na dzieci…..
  ale nim się najadł do syta odpadły mu części……

  I teraz rodzina co to go wysłała na zakupy
  z głodu szaleje niszcząc sobie i odzienie i buty….

  A nie ma kolejnego by go wysłać z misją…. oj nie ma… ;p

  • BasiaB. pisze:

   Tylko dlaczego mnie dziś idzie wszystko pod górkę ? Musze pomyśleć czy to nie jest czasem połączone z tzw. kosmogramem – kosmo nam gra, że hej.
   Odczuwam, że te tzw. HORUS – kopy maja z tym cos wspólnego.

   • BasiaB. pisze:

    jestem z lipca, wg Horuskopów jestem połączona z Księżycem…chyba się wściekłam !
    Mamy podane jak pastuch krowie na rowie, i dopiero dziś mi się usłyszało i napisało o Horusowych kopach, jakie są nam zapisane w dniu i godzinie urodzenia.

   • BasiaB. pisze:

    No to przynajmniej dziś się dowiedziałam jaka jest właściwa nazwa Księżyca – Oko Horusa !
    Na zewnątrz wściekłość opanowałam, wewnątrz – skopałabym im tyłki tak, że gardłem by im wyszły ! Tyle lat pracy, a tu nowy cholerny zonk !

    • Ktoś pisze:

     bingo ;p
     u nordków on tez ma własną nazwę…. jako ucho i oko śledzące to co na ziemi się dzieje.

    • Ktoś pisze:

     z drugiej strony… czym jest WYSPA MAN ?
     dom „SZKLANYCH GÓR” Connana Dzieciopijcy……

    • BasiaB. pisze:

     Przy okazji tego co mnie wczoraj spotkało, dowiedzieliśmy się jak to działa, ale to dłuższa opowieść, więc opisze to później, czym jest Księżyc, oprócz tego co już wiemy i znamy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s