Głagolica

Jedynym alfabetem zapewniającym powrót do pisania – skrybania ze zrozumieniem jest abecadło-obiecadło głagolicowe. Jest to jedyna forma zapisu posiadająca moc sprawczą.

Głagolica to wynik zgodnego i odpowiedniego współdziałania, „myślenia fonologicznego” z „myśleniem grafficznym”, to prawidłowość właściwa tylko dla tego obiecadła.

Porządek i Ład w jakim ułożone są rezy-litery głagolicowe kolejno przedstawia mit o stworzeniu świata, następnie przebieg życia człowieka na Naszej Ziemii, czyli w czasie kiedy posiadamy ludzkie ciało, zaś dalej obrazuje Nasze życie w stanie Bardo, czas między inkarnacyjny

Boże-boskie  działanie przychodzi od Boga dochodzi do Ziemii i znajduje tam rozum-umysł-um człowieka. Niebiosa pełne są  Mądrości zawartej w Myśli  Bożej. Ziemia zaś gromadzi i reprezentuje Siłę. Trzy połączone aspekty Mądrość, Myśl i Siła idą manifestując się jako materializacja myśli- zamiaru Bożego  – tworząc „ glagol „ czyli  szeroko pojętą pracę twórczą.

Wprowadzanie w plan materialny Myśli Bożej to glagol wynik obcowania – kontaktu człowieka z Bogiem,  czyli wszystko co czynimy winniśmy czynić na Chwałę Bożą. Mądrość i Słowo , a Słowo to już działanie, czyli zmaterializowana myśl spełniona  w działaniu. Człowiek mówi i działa dokonując rzeczywistego oglądu czyli glagoli, modli się, śpiewa hymny, orze ziemię – uprawia ją –kultywuje, co wiąże się tak z kulturą jak i z kultem.

Wszystko wykonuje w bardzo ściśle określonym porządku połączonym z równie ścisłą oprawą duchową –liturgiczną, czego przekładem w ludowości są korowody ( korowód wiosenny-marzanna, żniwny, dożynkowy) . Poświęcony jest temu „Czasoslow” ,w którego etymologii bez trudności doszukamy się  CZASU SLOWA – SŁOWIAN.

Związek człowieka z Bogiem – Bogami – Niebiosami biegnie według ścisle określonych reguł i prawideł to jest glagol- glagolenie zaś  podlega Czasosłowowi.

Wartości liczbowe przypisywane poszczególnym literom posiadają również bardzo indywidualne , filozoficzno mistyczne podstawy. [1]


W dniach 22-26 maja br. Związek Wszechsłowiański z siedzibą w Pradze jako organizacja międzynarodowa zorganizował konferencję pod tytułem SEKRETY PIŚMIENNOŚCI SŁOWIANSKIEJ. Jako najbardziej odpowiednie miejsce dla tej konferencji wybrano miasto Ochryda w Macedonii. Dziś mało kto wie , że jest to miejsce jednego z najstarszych uniwersytetów na kontynencie europejskim. Początki tego  uniwersytetu sięgają starożytności, a językiem wykładowym był język starosłowiański .

Najstarszy uniwersytet cywilizacji łacińskiej za jaki uważa się Uniwersytet Boloński (Poloński) powstał dopiero w roku 1158 , oficjalnie jest podawana data rok 1088.  Czas powstania Uniwersytetu Bolońskiego na 1088 rok ogłosiła specjalna komisja pod przewodnictwem Giosue Carducciego badająca jego genealogię w wieku XIX. Obecnie , o tych Uniwersytetach Słowiańskich w Ochrydzie i Peresławiu, nawet najlepsi historycy grubo obłożeni tytułami  nie wiedzą. Także Krakowska Szkoła Katedralna jako uczelnia przed uniwersytecka działała znacznie wcześniej i za czasów rektoratu Wincentego Kadłubka była  już poważnym ośrodkiem akademickim.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele wielu krajów słowiańskich, owszem z tytułami naukowymi, którzy swoje tytuły naukowe otrzymali za posiadaną wiedzę historyczną zgodną z prawdą obiektywną. Wszystkie wygłoszone referaty zasadniczo dotyczyły pisma słowiańskiego; tak głagolicy jak i bukwicy(cyrylicy) , ze szczególnym hołdem oddanym prawdziwym filarom słowiańskiej piśmienności św. Klemensowi i św. Naumowi rektorom tychże Uniwersytetów [3]


W skład pierwotnej głagolicy, alfabetu, którego część znaków prawdopodobnie oparto na ówczesnych graficznych systemach bizantyjskich, wchodziło około 40 symetrycznie stylizowanych liter, w tym znaki, które w innych systemach pisma nie występowały, a które uwiarygadniają tezę o tym, że za podstawę Cyryl brał już istniejące pismo Słowian.

Głagolica była pismem fonetycznym i składała się ostatecznie z 38 liter. Najprawdopodobniej do 863 roku głagolica ostatecznie się ukształtowała i uzyskała postać, z którą najczęściej spotykają się badacze. Głagolica w okresie późniejszym stopniowo była zastępowana cyrylicą. Znane są przykłady tekstów pisane na pergaminie pierwotnie spisane głagolicą, później przepisane w cyrylicy.

Głagolicą posługują się dziś w odświętnej cerkiewnosłowiańskiej liturgii Serbowie i Chorwaci. Szacuje się, że istnieje ponad 25 tysięcy zachowanych dokumentów i ksiąg w głagolicy. Taka ilość zaświadcza o ogromnym rozwoju ówczesnej Słowiańszczyzny. W latach 868-869 Cyryl i Metody spotkali się w Rzymie z papieżem Hadrianem II. Nakłonili oni papieża, aby ten uznał, obok istniejących języków liturgicznych – łaciny, greki i hebrajskiego, język słowiański za język liturgii. Sytuacja taka trwała do czasu, kiedy to papież Stefan V (VI) zakazał używania języka słowiańskiego w liturgii i nakazał przywrócić obrządek łaciński. Przywracanie łacinicy w kościele zakończyło się ostatecznie na przełomie XII i XIII wieku.

Klasztory chorwacko-głagolskie istniały również w Polsce. W 1380 książę śląski ufundował taki w Oleśnicy, a 10 lat później kolejny w Krakowie na Kleparzu ufundowała królowa Jadwiga. Liturgia z użyciem głagolicy była w nim odprawiana przez prawie 100 lat. Ostatecznie, nieużywane już rękopisy w 1584 strawił pożar.

Głagolica prawdopodobnie też posłużyła za wzór Maciejowi Drzewickiemu przy tworzeniu pierwszego polskiego szyfru używanego do kodowania korespondencji na dworze Zygmunta Starego.

Głagolica jest prawdopodobnie pismem najbogatszym w ligatury. W tysiącach dokumentów można znaleźć ponad 800 rodzajów ligatur, czyli połączonych liter. Złączenia przedstawiają dobitnie, obrazowo znaczenie napisanego słowa. Czasami złożonych w graficzną kompozycję jest 4, 5 i więcej liter. Uważa się że ligatury, w innych pismach, były stosowane dla szybszego pisania, natomiast w kaligraficznej i czasochłonnej głagolicy pełnej pętelek i oczek trudno się oczywiście dopatrywać optymalizacji pod kątem szybkiego pisania. [4]


Całkowity brak opracowań  na tamat głagolicy w języku polskim tak samo na przestrzeni historii  jak i współcześnie, dowodzi niezrozumiałej awersji  językoznawców i paleografów  tworzących opasłe tomy na temat innych rodzajów pisma.

Świat nauki postępując według utartych schematów i wypracowanych wzorów opracowuje ich historię, rozwój i stan istnienia bądź upadku. Opierając się na prawidłowościach właściwych dla wszystkich języków i rodzajów pisma, działając matrycowo trafia na niezwykle oporną materię, bądź ducha tegoż alfabetu niedającego się w żaden sposób okiełznać.

Głagolica, bardzo indywidualny alfabet sobie tylko właściwy, nie dająca się nijak zaszeregować znajduje się poza przyziemną pojmowalnością i zmusza badacza do wejścia w inny stan pojmowania, szeroko rozumianych zjawisk przyrodniczych i duchowych.
Pierwszą literą głagolicy jest główny symbol chrześcijaństwa –krzyż ( błędnie zwany maltańskim), zaś dalsze litery stanowią kombinację krzyża i dwóch innych elementów – symboli: koła – symbolu wszechmocy, nieskończoności i doskonałości bożej i trójkąta-symbolu Trójcy Św.

Do tworzenia liter, symboli głagolicowych używano kwadratów magicznych, z których najmniejszym jest szachownica jako symbol Polskiego Lotnictwa, a największą plansza do szachów. Ów Krzyż Głagolicowy w dwuwymiarowym układzie współrzędnych jest wykresem liczb pierwszych KLP.
http://www.mayapanweb.pl
Badając czas powstania  alfabetu-abecadła głagolicowego, zwanego też „obiecadłem” poniżej przedstawiam szereg rzeczowych dowodów co  wiekowo stawia go na pozycji jako  znacznie starszy od cyrylicy, czego dowodzą choćby palimpsesty (gr.ponownie oczyszczony)są to teksty pisane na pergaminie już używanym. Znane są  palimpsety cyrylickie, pisane na zeskrobanym i zmytym zapisie głagolicowym, jak również palimpsety głagolicowo-głagolicowe, co rzuca zupełnie inne światło na istotę Obiecadła Głagolicowgo.
 Najbardziej znanym palimpsetem cyrylicko-głagolicowym jest „Ewangelirz Bojański” tekst średniobułgarski, jak i też część „Kodeksu Assemaniego” . Długotrałe stosownie owych niecnych praktyk stwierdzono jeszcze w XIV w., kiedy to na zmytym tekście głagolickiego oktoicha napisano nowy cyrylicki  tekst teologiczny. Ze znanych palimpsetów głagolicowo-głagolicowych  należy wyróżnić „Kodeks Zografski”, pisany wyraźnie młodszą głagolicą na uprzednio zmytym tekscie głagolicowego „tetraewnagelium” jak i pierwsza karta głagolicowych „Fragmentów Praskich”.  

Dotychczas nie natrafiono i nie są znane  palimpsety w kierunku odwrotnym, kiedy to na wcześniejszych i zmytych tekstach cyrylickich znaleziono-stwierdzono zapisy głagolicą okrągłą.
Drugim jakże istotnym dowodem świadczącym  o starszeństwie głagolicy nad cyrylicą są; glosy, poprawki, objaśnienia trudniesjszych zwrotów, uzupełnienia tekstów, oraz najrozmaitszego typu przypiski marginesowe robione cyrylicą na tekstach głagolicowych.

Dokonywane były one przez młodszych użytkowników tekstów cyrylicowych, dla których głagolica była pismem zabytkowym, a marginalnych zpisków z objaśnieniami np. trudniejszych zwrotów  dokonywali alfabetem używanym na co dzień, czyli cyrylicą.

Odwrotnych sytuacji nie stwierdzono.
Następnym dowodem starszeństwa głagolicy są cyryklickie kopie tekstów glagolicowych, w których to wystepują litery głagolicowe ze szczególnym uwzględnieniem ozdobnych inicjałów. Ze względu na swoiście szeroką pojmowalność nieobecną w cyrylicy, zdarzają się również przenoszenia całych wyrazów, bądź fragmentów zdań.
Język tekstów głagolicowych jest wyraźnie bardziej archiczny niż język tekstów cyrylicowych.
Za starszeństwem głagolicy przemawia również system cyfrowy liter, który będę omawiał szegółowo przy omawianiu poszczególnych liter.
Litery obu alfabetów wykazują wzajemną zależność, lecz kierunek zapożyczeń mógł być tylko jeden, bardziej skomplikowany system liter głagolicowych został uproszczony w cyrylicy.
Nowe litery pojawjające się w rozprawie „Mnicha Chrabra” nie wykazujące związku z alfabetem greckim przemawiają za tym, że odnoszą się do zupełnie innego alfabetu jakim jest głagolica.
Zasięg głagolicy związany z obrządkiem rzymskim dowodzi, że to ONA-GŁAGOLICA  była pismem Słowian na dużo dużo wczesniej, zaś cyrylica wyraźnie greckiego pochodzenia ze Słowianami nie miała nic wspólnego, a została im narzucona podobnie jek alfabet łaciński.

Mistycyzm i moc sprawcza głagolicy zawarta w obrazowaniu „Jako w Niebie tak i na Ziemii”, bądź idąc za Helmesem Trismegistosem „Jako na górze tak i na dole”próba dojścia prawdy obiektywnej czy ona jest ali jejo nietb.Głagolica to system znaków pisarskich-alfabet ( nazwa helleńska) zwany po słowiańsku abecadłem, a dokładniej OBIECADLEM.

Do zapisu głagolicy wykorzystywano przeróżne podłoża , stosowano podłoże kamienne jak i kawałki kory często z drzewa brzozowego, pisano także na papirusie i na pergaminie ze skór bydlęcych.

Do zapisu i  utrwalania znaków stosowano atrament-tinti  (INIT) uzyskiwany  z drewna tarninowego, kolorystycznie wzmacnianego granatową wydzieliną kałamarnic, a przy kolorze brązowym korzystano z sepii  ośmiornic, co przy umiarkowanym działaniu bakteriobójczym tarniny chroniło zapisy przed rozkładem i zbutwieniem. Pisano najczęściej od strony lewej do prawej,  jednak wiedzę nie jawną zapisywano na specjalnych kwadratach z możliwością ich odczytywania w różnych kierunkach. Stosowano również inne techniki szyfrowania wiadomości i ukrywania obrazowanej wiedzy. Przy budowie słów stosowano anagramy, palindromy, z wykorzystaniem morfemów, fonemów i leksów, także z zapisem wspak.

Stosowano także ligatury, zaś rolę spacji spełniały JERY odpowiedniki znaku twardego i miękkiego podobnie jak w języku bułgarskim i macedońskim do 1945r.Jery nazywane też  znakami tworzenia, z języka rosyjskiego usunięte znacznie wcześniej, podobnie jak „JAĆ i SZWA” samogłoski długie znane także z języka polskiego.

Złożoność i  wielowarstwowość głagolicy polega na tym, że każda litera jest przedstawiona jako głęboko przemyślany znak graficzny, poza dźwiękiem (brzmieniem) głosu ludzkiego jakiemu jest przypisywana, a ponadto każda z liter podstawowych posiada wartość liczbową, która jest wartością sama w sobie.

Ponadto litery jak i dwu lub wieloznaki posiadają stosowne nazwy własne, a wszystko to związane jest z obrazowaniem ; pojęcie to obecne jest w kulturze rosyjskiej i najbardziej odpowiada polskiemu pojęciu oświecenie.

Wydaje mi się, że oddanie sensu głagolicy odnajdziemy przy połączeniu obu pojęć.

Można powiedzieć, że droga do oświecenia wiedzie przez obrazowanie, obrazowanie i oświecenie w świetle gramatyki  są czasownikami.

Słowo czasownik należy wywieść od starosłowiańskiego pojęcia „Czasosłow”, określającego księgę stosowaną w liturgii starocerkiewnosłowiańskiej.Księga ta jest niezbędna do ustalenia  porządku i czynności religijnych, właściwych  dla każdej pory dnia jak i roku w połączeniu ze świętami rocznymi i okresowymi.

Stawia ją na równi z kalendarzem o bardzo dużym zasięgu, czyli ustalającym  porządek życia tak pojedyńczego człowieka, jego rodziny  jak i większych społeczności .

Jedną z nazw głagolicy jest nazwa BOHOMAZY co znaczy BOŻE ZNAKI, jednak przez wieki celowo upodlono tą nazwę obdarowując nas-ludzkość alfabetami upadku. Pamięć o glagolicy pozostała w alfabecie koptyjskim, oraz dewanagari co znaczy Dewa na górze- podwyższeniu, tam to możemy dopatrzeć się jednej z wielu form obrazowania, gdzie Dewa- tancerka poprzez układ tańca przekazuje obrazami-figurami  mądrość Bożą.

Obrazowanie glagolicowe jest wartością samą w sobie, gdyż to ono właśnie stanowi o mocy sprawczej tegoż „ob-ie-ca-dla”. Obrazowanie to pojęcie czysto filozoficzne pobudzające umysł ludzki do wizualizacji, do tworzenia obrazów w naszej świadomości uprządkowanej znajomością glagolicy.

Zakaz tworzenia fizycznych obrazów dzieła Bożego bezsprzecznie wywodzi się z głagolicy, gdyż to ona stwarza inne możliwości obrazowania.Społeczności (słowiańnskie) posługujące się głagolicą nie czyniły żadnego obrazu .Wszystkie poznane orginalne teksty głagolicowe nie posiadają na swych stronach żadnego obrazu ukazującego istoty żywe.

GŁAGOLICA jest najstarszym pismem na ziemi – od niej wywodzą się wszystkie inne alfabety.
W głagolicy jest zawarta cała wiedza o człowieku, kosmosie, życiu, śmierci, energii, materii itd.
Pisząc głagolicą uruchamiamy swoje półkule, synchronizując je odpowiednio.
Samo pisanie choćby naszych imion – daje potężną moc energetyczną – co mozna zbadać radiestezyjnie, więc jest to naprawdę potężne narzędzie do kreowania i obrazowania, tego, o którym mówi Anastazja.
Ci co są z tych mrocznych kręgów, ze strefy cienia – wiedzą doskonale o
GŁAOGOLICY i przez wieki ją ukrywali i niszczyli, żeby wykorzystywać jej wiedzę do swoich celów, co jest widoczne dobitnie poprzez symbolikę wielkich korporacji czy odwrotność znakową symbolu pieniądza zwanego euro. [5]

Droga do ziszczenia wróżby wiedzie przez starosłowiańskie znaki pisarskie Świętego Pisma Słowian, czyli głagolicy.  W  2016 roku oś Naszej Ziemi wskaże dokładnie na gwiazdę POLAK (Polaris), zaś równonoc jesienna wskaże na gwiazdę REGULUS, czyli SERCE LWA, stanie się to 22.09.2016 r [2]

Źródła;
 1. http://darmasazu.pl/WARSZTATY-G%C5%81AGOLICOWE.php
 2. http://apokalipsa-eden.bloog.pl/id,356029122,title,Terminarz-spotkan-Glagolcowych,index.html
 3. http://apokalipsa-eden.bloog.pl/id,355316176,title,GLAGOLICA-I-BUKWICA-BRATNIM-SZCZEPOM-PLEMIENIA-SLOWIANSKIEGO,index.html
 4. https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82agolica
 5. http://ag.108.pl/index.php/forum/3-forum/16-nasza-sowiaska-spucizna/330-gagolica-starosowiaskie-pismo

Zebrała BasiaB

bogurodzica

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności, Głagolica, historia, mistyka, rozwój duchowy, sanskryt, zdrowie, Ziemia, świadomość i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

83 odpowiedzi na „Głagolica

 1. BasiaB. pisze:

  Dlaczego tak ważnym jest dla nas obecnie Głagolica ?
  Dlaczego teraz publikuję naukowe podejście pisma słowiańskiego?
  Jakie to ma dla nas znaczenie i co z tego wynika ?

  Od pewnego czasu prosiłam, byście zapoznali się z moim tekstem na Mistyce – Sanskryt- Pismo Boga. To miało być wprowadzenie do przypomnienia o Głagolicy, co jest o tyle ważne, że jak sprawdziłam Głagolica służy Słowianom, a więc i każdym Arya za rodzaj muru obronnego.
  W ostatnim miesiącu sporo się działo, było kilka ciężkich sytuacji, o których wspominaliśmy, obrywaliśmy solidnie. Jedni mniej drudzy więcej.

  Moja znajoma, bywająca w paszczy lwa – nie obrywała. Znam ją od dawna, więc zainteresowało mnie źródło sukcesu.
  Oprócz innych, najważniejszym była zaktywowana forma Głagolicy w jej polu i przestrzeni z czego sama nie zdawała sobie sprawy, bowiem to ja dostałam tą informację.
  Sprawdziłam ją z moimi przyjaciółmi co się potwierdziło.
  Sprawdziliśmy kolejno znane nam pisma:
  Sanskryt – jest dla nas dobry tylko w około 20-30 %, reszta została przekodowana przez sekty i nam szkodzi, więc posługiwanie się sanskrytem w obecnej formie bez dokładnego i solidnego odkodowania narobi więcej szkody niż pożytku.
  Runy – w całości do „wyrzucenia”, 100% w szponach drani.
  Głagolica – prawie 100% zachowało swoja moc dla nas !

  Dlatego postanowiłam utworzyć ten artykuł w oparciu o rzetelne prace naukowe, byście zrozumieli potęgę nasze pierwotnego pisma, które zostało wkopane pod dywan przez papieży, największą oficjalną władzę.
  Pisząc ten referat zrozumiałam czarno na białym tło napaść na Jugosławię, mordując i rujnując Serbię i Chorwację.

  Poważnie myślę o skorzystaniu z warsztatów głagolicowych u Tadeusza Mrozińskiego. Jest jakaś oferta w Opolu, gdzie miałabym bliżej, ale w ciągu dnia zadzwonię, by dowiedzieć się o faktyczny termin.
  Natomiast z podanych terminów w Trzebnicy odpowiada mi na tą chwilę tylko listopad.

  • BasiaB. pisze:

   ” Hieroglify czyli piktogramy dla chetnych ich poznania, byly i beda poza ich zasiegiem. Wrzawa co poniektorych nie zmienia faktu, ze rzekomo odczytane-Ptolemeusz i Kleopatra kompletnie nic nie przynioslo. Bo i nie maja te znaki ze zwyklym pismem wiele wspolnego.
   Pisma oparte o alfabety gina w mrokach histori.
   Znaki te zawsze mialy zwiazek z boskoscia. Mozna to dzis jeszcze zaobserwowac w ulamkach, gdzie w liczniku zawsze jeden.
   Alfabet z nieba nie przywedrowal, on zawsze tu byl. Zaktywizowal sie wskutek odpowiednich czynnikow, ale zawsze byl. Tak samo jak w przypadku mozgu czy DNA.”

   JABLUSZKO8 26.09 10:44
   http://muki.salon24.pl/727977,dzabal-musa-gora-boga
   Salon Mukiego zawiesza mi komputer. Nie umiałam więc pobrac linku do tego cytatu, a pobieranie tego cytatu ptzy otwartej zakładce Mukiego zajęło mi 13 minut !

 2. Polka pisze:

  No i pieknie mi się to łączy z tańcami w kregu, które tańczę i których uczę. Są to najstarsze tańce znane na Ziemi, a Bałkany są nieprzebranym skarbcem. Od początku, kiedy się z nimi zetknęłąm czuję w tych krokach prostych i figurach genialną prostotę i mądrość, po prostu prawdziwą boskość.

  • BasiaB. pisze:

   Pisałam Polko – każdy ma inną rolę 🙂
   Nawzajem się uzupełniamy, nie rywalizujemy. Twój taniec, umiłowanie muzyki powoduje zmiany Twojego wzorca w Twoim polu morfogenetycznym, a tym samy jak to się mówi kto z kim przestaje takim się staje.
   Zasiewasz swoje ziarno ze swojego pola nawet tutaj na Mistyce 🙂
   Ty masz dotarcie do skarbca poprzez taniec

   • Polka pisze:

    Najważniejsze jest to, że kobiety które ze mną tańczą też doświadczają tej energii. Ostatnio nawet usłyszałam od katechetki, która z nami tańczy, że instytucje które w swoim założeniu mają nieść miłość takimi nie są, a na moich zajęciach jest tyyyle miłości. Jest odbiór i to cieszy 🙂

  • Daria pisze:

   Pięknie: ) ja tez kocham taniec 🙂 gdyby u mnie byly takie zajecia pewnie bym chodziła na nie 🙂

 3. Malgorzata pisze:

  Głagolicę skopiowałam i w wolnej chwili zabiorę się za przepisywanie☺

 4. Andrzej pisze:

  Słowo charceża dałem na początku trzy kropeczki

 5. Tadeusz Pruss Mroziński pisze:

  Alfabety, a szczególnie głagolica to klucz do dziejów ludzkości. Z mojej dotychczasowej wiedzy wynika, że mimo stosowania odnośników męskich, to w rzeczywistości światem kultury jaki istniał w poprzedniej epoce kierowały kobiety, światem kultury bez przemocy i społecznie wykluczonych. Kobiety spełniały funkcje władców i kapłanów, jako echo tej prawidłowości to mityczne postacie kobiet, które ratowały swoje narody, czy społeczności od zagłady. Także pismem władały kobiety: krótki dowód; dziś odznaczają się większą starannością przy tej czynności ,co jest wynikiem pamięci genetycznej. Temu tematowi poświęcamy zbyt mało uwagi i mamy tak jak mamy zapominając, że na szczycie panteonu Słowiańskiego stała kobieta bogini Łada, zaś egipskiego bogini Mat – Mać, podobnie jest w innych mitologiach.
  W głagolicy najważniejsze jest pisanie, czyli stawianie znaków energetycznych ułożonych w odpowiedniej kolejności, wszystko potrzebne do nauczenia się pisania z osiągnięciem pożądanego efektu zamieszczone jest na mojej stronie www. Taki jest również cel warsztatów, z tym że wiedza około głagolicowa ma na celu utwierdzenie w takim przekonaniu, oczywiście po przyłożeniu do niej wiedzy własnej słuchacza, zdobytej na swojej indywidualnej ścieżce rozwoju duchowego.
  Tadeusz Pruss Mroziński

 6. sam o sobie pisze:

  Zgadzam sie co do głagolicy i jego pozytywnego wpływu,ale jakos hebronskie teksty psalmów
  które wysławiają gniewnego uzurpatora,jakos gryzą sie ze sobą i niweluje pozytywny wpływ tych „robaczków”(literki głagolicy) 🙂 – tu by sie przydał jakis starosłowianski,rodzimowierczy tekst.
  Czytaliscie wysławiany psalm 90? Tu jego tekst,sami ocencie:
  .http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=923&werset=4#W4

  • Manuela pisze:

   Mnie tez odpychają te wersety: „7 Zaiste, Twój gniew nas niszczy,
   trwoży nas Twe oburzenie.
   8 5 Stawiasz przed sobą nasze winy,
   nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza.
   9 Bo wszystkie dni nasze płyną pod Twoim gniewem;
   kończymy nasze lata jak westchnienie.
   10 Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt
   lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt;
   a większość z nich to trud i marność:
   bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.
   11 Któż potrafi zważyć ogrom Twojego gniewu
   i kto może doświadczyć mocy Twego oburzenia?6
   12 Naucz nas liczyć dni nasze,
   abyśmy osiągnęli mądrość serca. ”
   Kojarzą mi się z bogiem Jahwe.

   • sam o sobie pisze:

    Tak,to ten sam strasznotestamentowy.Jak widac uchowały sie tylko tego typu teksty np.”Kodeks marjanski” -manuskrypt głagolicki zawierajacy tekst 4 ewangeli,pochodzacy z x w. A jak jest gdzies cos naprawde starego i wartosciowego,to ci którzy to maja raczej nie zechaca sie narazac.
    Mimo wszystko te „robaczki”maja cos w sobie,moim skromnym zdaniem piszacy lub mówiacy uaktywnia w sobie nowe połaczenia neuronowe,co ma tez odpowiedni wpływ na geny,inaczej mówiac odblokowuje to,co przez ostatnie tysiaclecia zostało zablokowane.

    • sam o sobie pisze:

     Psalm 90 jest ten sam,tylko wczesniej zapodano modlitwe(cos jak wstep)
     „…a potem odmawia się PSALM 90”

    • Anna pisze:

     To inny psalm– czasem jest jako 91, a czasem 90.
     Modlitwa Niech Powstanie Bóg jest najmocniejszym egzorcyzmem w Prawosławiu. Polecam spróbować. Poniżej tekst w starocerkiewnosłowiańskim- jeszcze mocniejszy energetycznie.
     Tu całość:
     NIECH POWSTANIE BÓG
     Niech powstanie Bóg, i rozproszą się Jego wrogowie, i
     niech pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
     Jak dym się rozwiewa, tak niech się rozwieją, jak wosk się
     rozpływa przy ogniu. Tak niech zginą szatani od oblicza
     miłujących Boga, Żegnających się znakiem krzyża świętego i z
     radością mówiących: Bądź pozdrowiony życiodajny krzyżu Boży,
     który odpędzasz szatany mocą ukrzyżowanego na Tobie Boga
     naszego Jezusa Chrystusa, który zstąpił do piekła, podeptał moc
     szatańską i dał nam Ciebie, krzyż Twój czcigodny, na odpędzenie
     wszelkiego nieprzyjaciela. O czcigodny i Życiodajny krzyżu Boży,
     pomagaj mi z Najświętszą Władczynią, Dziewicą Bogurodzicą, i wszystkimi świętymi na wieki. Amen.

     PSALM 90
     Kto mieszka pod opieką Najwyższego, w cieniu Boga niebieskiego
     przebywać będzie. Rzecze Panu: Wspomożycielem moim jesteś i ucieczką
     moją, Bogiem moim, i mam w Nim nadzieję. Albowiem On wybawi cię z sieci myśliwego i od zgubnego słowa. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami
     Jego będziesz bezpieczny, jak puklerz osłoni cię prawda Jego. Nie ulękniesz się
     strachu nocnego, strzały lecącej za dnia, ani rzeczy przechodzącej w mroku,
     napaści i biesa południa. Padnie u boku twego tysiąc i dziesięć tysięcy po
     prawicy twojej, ale do ciebie nie przybliży się. Zobaczysz oczyma twoimi i
     ujrzysz pomstę nad grzesznikami. Albowiem Ty, Panie, jesteś nadzieją moją,
     jako obrońcę wziąłem sobie Najwyższego. Zło nie przystąpi do ciebie i boleść
     nie przybliży się do ciała twego. Albowiem Aniołom swoim przykazał o tobie,
     aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na ręce wezmą ciebie, abyś
     nigdy nie potknął nogi swojej o kamień. Na żmiję i bazyliszka nastąpisz,
     będziesz deptał lwa i węża. Albowiem we mnie ma nadzieję, więc wybawię go i
     osłonię go, albowiem poznał imię moje. Będzie wzywał do mnie i usłyszę go, z
     nim jestem w utrapieniu, wyzwolę go i wysławię go. Nasycę go długimi dniami
     i objawię mu zbawienie moje.
     Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki
     wieków. Amen.
     Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, Boże (trzy razy). Władco, zmiłuj się
     (trzy razy).

    • Anna pisze:

     Tekst obu modlitw w starocerkiernosłowiańsku ( Niech Powstanie Bóg i Psalm 90 ):
     Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящи Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и в весели глаголющих: радуйся, Пречистый и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго, и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякого супостата. О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею, и со всеми святыми во веки. Аминь.
     «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова и избавлю и: покрыю и, яко позна име Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое».

     https://prawoslawnaczasownia.wordpress.com/2012/07/31/skutecznosc-modlitwy-psalm-90/

    • BasiaB. pisze:

     Dziękuję Aniu ❤

    • sam o sobie pisze:

     Ten rzeczywiscie ma inny,pozytywniejszy oddzwiek.
     Ale odbiorca jest ten sam.( bardziej „ucywilizowany”)
     Tu jest jako psalm 91(wszystko stary testament) ; .http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=924

 7. Malgorzata pisze:

  Sam o sobie ja też znalazłam ten psalm ale jest zupełnie inny. Trochę mnie drażni amen na końcu ale brzmienie ma inne. A Głagolica dała mi spokój chyba że to ja sama to w sobie wywołuję. Taki zieleniak jak ja jeszcze nie ma pewności 😂

 8. Iga pisze:

  Rozmawiałam z organizatorem warsztatów Głagolicy w Opolu i dowiedziałam się, że odbędą się one w drugiej połowie listopada br. Mówił, że Pan Tadeusz Mroziński będzie po raz kolejny w Opolu, gdyż warsztaty cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Ja sama miałam kontakt parę lat temu z lekarką, która ukończyła te warsztaty i mówiła, że to najwspanialsze narzędzie rozwoju z jakim się spotkała. Wtedy nie wiedziałam o co kaman, więc zainteresowana nie byłam, teraz sobie przypomniałam o tej rozmowie i z pewnością się tam wybiorę.

 9. BasiaB. pisze:

  Jeżeli są osoby z Górnego Śląska zainteresowane warsztatami, to proszę do mnie napisać na maila. Moglibyśmy je sobie zorganizować bliżej, wiem że Pan Tadeusz przyjechałby wówczas, kiedy zbierze się nas tu odpowiednia grupka 🙂

 10. Iga pisze:

  Ja jestem chętna, nawet baardzo!!! Basiu nie mam twojego maila, ten akces musi wystarczyć.

  • BasiaB. pisze:

   Ok. Akces odebrałam 🙂
   Jak nas się zbierze odpowiednia ilość zadzwonię do P. Mrozińskiego i ustalę termin 🙂

   • Paweł pisze:

    Możesz mnie wpisać 🙂 Górny Śląsk!

    Dostałem @ Twojego, jak możesz to zerknij na pocztę bo opisałem Ci pewne zdarzenie.

    Hej, a czy da się drukować Głagolicą w wordzie? Idę to obczaić 🙂

    • Marcin pisze:

     Da się stworzyć czcionkę Głagolicy i pisać nią w programach binarnych, ale Głagolica nie jest binarna. To musi być pismo odręczne. To tak jakbyśmy przestrzeń zapisali na płaszczyźnie. Da się, ale wygląda to blado.

    • BasiaB. pisze:

     Pawle – odpisałam wczoraj na to zdarzenie.

    • BasiaB. pisze:

     Zgadza się Marcinie – to w pewien sposób bezczeszczenie głagolicy jak i Tłumaczenie -kalambur z Ars Gianta.
     Absolutnie na mój niuch mi to nie pasuje.
     Dla mnie Głagolica To Gładkie-piękne lico-objawienie Pięknej Twarzy.
     Czysta Twarz.
     W każdym razie w ten sposób to tłumaczę , tak czuję i tak słyszę.
     Coś niesłychanego, coś czystego, gładkiego, pięknego.
     NIESKALANEGO.

    • Paweł pisze:

     Przekonaliśta mnie i czuję dość podobnie, syntetyczna technologia raczej się z tym nie łączy, próbowałem wczoraj to zainstalować, ale coś nie zatrybiło, z tego co też zauważyłem, na tej stronie jest czcionka: http://pl.fonts2u.com/gbagolica.czcionka, to jak potem spojrzałem na blogu Tadeusza Mrozińskiego, to jest to kompletnie nie tak jak być powinno, przynajmniej tak mi się wydaje.

     A zaciekawiło mnie to, bo tak sobie pomyślałem, żeby troszeczkę uprzykrzyć żywoty naszym gadzim nieprzyjaciołom, to wrzuciłbym określone, oczyszczające teksty w głagolicy i zrobił z tego wlepki, dokładnie takie same jakie wszędzie wrzucają kibice piłkarscy, na pewno pokojarzycie co gdzie i jak.

     No i bierzemy sobie takie wlepeczki i ciach na bank i ciach na sąd i ciach na sejm, ciach na Agora S.A itede 🙂 Nie wiem czy to miałoby sens, ale wydaje mi się, że parszywki gadziwki mogłyby czuć swąd smażonej gadziny, taka tam energetyczna partyzantka.

    • BasiaB. pisze:

     Gładkie Lico, Nieskalane Lico – cóż to innego ?
     To naprawa genów.
     Tworzą czyste połączenia, wiązania, stare zostają wyautowane.
     Tak się poobkładałam tą głagolicą, że jestem potwornie chora,widać taki reset następuje, leżę w łóżku, bo nie mam sił chodzić. W nocy miałam dreszcze i gorączkę, ale to …bardzo dobrze 🙂

     Pawle w końcu dotarła do Ciebie moja odpowiedź ?
     Coś nie umiemy się zgrać na łączach.

 11. Tadeusz Pruss Mroziński pisze:

  WM NAPISAŁ:
  GLA – GOL, czytając wspak daję LOG – ALG (log.a.rytm i alg.o.rytm)
  Dość ciekawa rozkmina, jednakże mym zdaniem zbyt współczesna.
  Głagol to czasownik, zaś lico to twarz
  W takim wypadku słowo „głagolica” można rozumieć zupełnie inaczej, np jako „przedstawienie (prezentacja, ukazanie, unaocznienie) czasów (zdarzeń, wydarzeń)” lub po prostu „twarz czasu” czyli utrwalenie zdarzeń w formie graficznej.

  To tylko spekulacje, ale… kto wie co leży u podstaw. Ilu badaczy tyle wersji i nie wiemy, która jest prawdziwa. Jedyne co nam pozostaje to domniemanie oparte na logice.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Taką ciekawą interpretację słowa głagolica znalazłem na stronie ArsaGianta, napewno jest wiele rzeczy do odkrycia w głagolicy, ktore czekają na otwarte umysły.
  Tadeusz Pruss Mroziński

 12. Tadeusz Pruss Mroziński pisze:

  Zapewne jest w tym dużo prawdy i ta interpretacja rzuca jeszcze jeden nowy promień poszerzający obrazowanie głagolicy.
  Tadeusz Pruss Mroziński

 13. Malgorzata pisze:

  Ćwiczę pisownię Głagolicy i mam część przepisanego psalmu 90. Mam takie wrażenie wielkiej wewnętrznej radości tym bardziej, że idzie mi już co raz lepiej☺

 14. Kobea pisze:

  Mam pytanie, nie tyle o głagolicę, co o psalm. Pochodzi on z Psałterza Synajskiego.
  Cytuję z wikipedii :”Pierwsza część psałterza, składająca się z 177 kart, została odnaleziona w 1850 roku przez archimandrytę Porfiriusza Uspienskiego (MS 38)[2]. W 1968 roku prof. Mosze Altbauer (1904–1998) odkrył 32 karty pochodzące z tego samego psałterza (MS 2/N). Opracował je i wydał w 1971 roku.”
  I drugi cytat dotyczący wybitnego językoznawcy i zadeklarowanego syjonisty Altbauera:” Za opracowanie manuskryptów z klasztoru św. Katarzyny na Synaju otrzymał pamiątkowy medal od papieża Jana Pawła II.”
  Jaka jest pewność,że ten psalm nie należy do tych „opracowanych” przez Altbauera i „docenionych” przez JPII?
  I jeszcze jedno pytanie. Przytoczone powyżej przez Annę i Manuelę teksty psalmów pochodzą ze Starego Testamentu. Do jakiego Boga i Władcy są one skierowane? Czy takie teksty mogą być ochroną dla Arya? Mam te same wątpliwości co Sam o sobie. I bardzo negatywnie odczuwam te teksty. Bardzo.

  • Polka pisze:

   Ja mam podobnie z tymi psalmami. Nie odbieram tego pozytywnie. Nie używam gotowców. Stawiam na bezpośreni kontakt z Najwyższym własnymi słowami (myślami) płynącymi z serca.

   • Kobea pisze:

    Ładnie ujęłaś to Polko.Dodam jeszcze, że szczególny dystans mam do wszystkiego, co zostało opublikowane w internecie i określone jako cudowne.

 15. Tadeusz Pruss Mroziński pisze:

  Przeprowadziłem krótką analizę Psalmu 90, łącznie z modlitwą ” Niech powstanie Bóg”, jest to część szerszego opracowania dotyczącego Bogini Łady oraz gwiazdozbioru Łabędzia jej odpowiednika na Niebbiosach. W tym opracowaniu dość istotne są fotografie, których nie mogę (tech) przenieść do komentarzy. W miejscach gdzie winny znajdować się fotografie krótko opiszę obraz, który można znaleźć w necie.
  Korzystam z możliwe najstarszych tekstów, na pewno są one przerabiane jednak, gdyby usunięto z nich elementy dotyczące Niebbios stałyby się całkowicie bezwartościowe.

  Psalm 90

  „Kto mieszka pod opieką Najwyższego, w cieniu Boga niebieskiego
  przebywać będzie. Rzecze Panu:
  Wspomożycielem moim jesteś i ucieczką
  moją, Bogiem moim, i mam w Nim nadzieję. Albowiem On wybawi cię z sieci myśliwego i od zgubnego słowa”.

  Na początku zastosowano zmianę z rodzaju żeńskiego na męski, której tłumacze trzymają się uporczywie przez 2000 lat.

  „Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego będziesz bezpieczny, jak puklerz osłoni cię prawda Jego”.

  Fot Bogini Łady w towarzystwie Łabędzia, bądź Łabędzi

  Bogini Łada przedstawiana jest zawsze w towarzystwie Łabędzi, w tradycji Słowiańskiej jest związana z gwiazdozbiorem Łabędzia
  Fot Bogini Maat ze starożytnego Egiptu

  Staroegipska Bogini Maat, czytaj Mać przedstawiana z pierzastymi skrzydłami, czyli symbolizuje istotę potrafiącą latać.
  Fot opiekuńczych skrzydeł z Egiptu jako synonim bogini Mać

  Skrzydła Bogini Mać rozpostarte nad całym światem

  „Nie ulękniesz się strachu nocnego, strzały lecącej za dnia, ani rzeczy przechodzącej w mroku,
  napaści i biesa południa. Padnie u boku twego tysiąc i dziesięć tysięcy po
  prawicy twojej, ale do ciebie nie przybliży się.”
  fot gwiazdozbioru Strzała

  Powyższy werset odnosi się do gwiazdozbioru Strzała

  „Zobaczysz oczyma twoimi i ujrzysz pomstę nad grzesznikami. Albowiem Ty, Panie, jesteś nadzieją moją,
  jako obrońcę wziąłem sobie Najwyższego. Zło nie przystąpi do ciebie i boleść nie przybliży się do ciała twego. Albowiem Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich”.
  W tej części jest również zmiana rodzaju żeńskiego na męski.

  „Na ręce wezmą ciebie, abyś nigdy nie potknął nogi swojej o kamień. Na żmiję i bazyliszka nastąpisz, będziesz deptał lwa i węża. Albowiem we mnie ma nadzieję, więc wybawię go i osłonię go, albowiem poznał imię moje”.
  Fot gwiazdozbiory Smoka

  Gwiazdozbiór Smoka, po łacinie Draco w tradycji słowiańskiej nazywany Żmijem, lub Bazyliszkiem, w treści Psalmu podwojono jego nazwę.
  Fot gwiazdozbioru Łwa

  Gwiazdozbiór Lwa obecny w treści Psalmu 90

  Gwiazdozbiór Węża trzymanego prze Wężownika obecny w treści Psalmu 90
  Fot gwiazdozbioru Wężownika trzymającego Węża

  „Będzie wzywał do mnie i usłyszę go, z nim jestem w utrapieniu, wyzwolę go i wysławię go. Nasycę go długimi dniami
  i objawię mu zbawienie moje”.

  Krótka analiza modlitwy „Niech powstanie Bóg” posiadającej moc egzorcystyczną w tradycji prawosławnej.

  Niech powstanie Bóg

  Niech powstanie Bóg, i rozproszą się Jego wrogowie, i
  niech pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
  Jak dym się rozwiewa, tak niech się rozwieją, jak wosk się
  rozpływa przy ogniu. Tak niech zginą szatani od oblicza
  miłujących Boga, Żegnających się znakiem krzyża świętego i z
  radością mówiących: Bądź pozdrowiony życiodajny krzyżu Boży,
  który odpędzasz szatany mocą ukrzyżowanego na Tobie Boga
  naszego Jezusa Chrystusa, który zstąpił do piekła, podeptał moc
  szatańską i dał nam Ciebie, krzyż Twój czcigodny, na odpędzenie
  wszelkiego nieprzyjaciela. O czcigodny i Życiodajny krzyżu Boży,
  pomagaj mi z Najświętszą Władczynią, Dziewicą Bogurodzicą, i wszystkimi świętymi na wieki. Amen.

  Zasadniczo treść tej modlitwy skłania się do symbolu jakim jest Krzyż, który wypożyczony został przez obecne chrześcijaństwo z tradycji Słowiańskiej, aby posłużyć do ukrzyżowania ISSY, czyli Jezusa, a tym samym jego rangę upodlić jako narzędzie kaźni.
  Wzorem graficznym owego krzyża jest układ głównych gwiazd w gwiazdozbiorze Łabędzia , czyli bez ukrzyżowanego, krzyż jest symbolem Bogini Łady.
  Fot schematycznego gwiazdozbioru Łabędzia przedstawiającego krzyż tzw łaciński

  Skan gwiazdozbioru Łabędzia z ewidentnie zarysowanym krzyżem Słowiańskim – „łacińskim”, znany w tradycji Słowiańskiej jako symbol bogini Łady, czyli Bogini Ładu i Porządku Kosmicznego.

  W treści powyższej modlitwy bogini Ładzie poświęcone są końcowe wersety , gdzie jest przedstawiana jako „ Najświętsza Władczyni Bogurodzica Dziewica”.

  Za niedogodność przepraszam, być może ktoś znajdzie inne powiązania z Niebbiosami
  Tadeusz Pruss Mroziński
  P.S. Być może Basia wstawi te fotografie.

 16. Malgorzata pisze:

  Wczoraj ćwiczyłam Głagolicę i napisałam swoje nazwisko i imię. Parę godz później w trakcie oczyszczania zobaczyłam w takim jakby szczelinie przesuwające się coś w zielony wzór. Po chwili wiedziałam że to cielsko węża, dokładniej pytona. Jeszcze nigdy nie widziałam tak wyraźnie. Nagle pojawiła się głowa była lekko przechylona i patrzylo na mnie takie lśniące krystalicznie oko. Przeraziłam się ale zaraz wiedziałam że mam wziąść się w garść i nie patrzeć w to oko. Dużo czasu zajęło mi oczyszczanie. Używałam nawet soli. wciąż jestem wstrząśnięta tym co zobaczyłam.

  • BasiaB pisze:

   Ho ho ho…jesteś na dobrej drodze 😀
   Takich widoków i potworów mam za sobą tysiace. Takich jakich człowiek nie wymyślił, a ja nie widziałam w żadnych bajeczkach dla dzieci czy innych Sf. Dlatego tak bardzo śmieszą mnie pisania takich nijakich A2 o moim strachu.To z ich strony żałosna ignorancja. Już teraz wiesz Małgosiu jak to jest, a dostałas dopiero namiastkę 🙂
   Tak działa nie tylko Głagolica, ale i to co robimy. Mam nadzieję, ze uda mi się dziś sklecic art. w tej sprawię i tej co opisałam teraz na Hyde Parku w odpowiedzi dla Leto i Polki 🙂

   ❤ ❤ ❤

   • Malgorzata pisze:

    Basiu jestem pełna podziwu dla tego co robisz i inni widzący. To nazwałabym słowem szok ☺ja jeszcze nie mogę dojść do siebie 😁

    • Daria pisze:

     Przyzwyczaisz sie 😀 mnie mecza dźwiękiem, na kazdego maja sposób jeśli działa. Coś też czuje węże wokół siebie i jak sie przeprowadzimy i sie ogarne to posprzatam gadziorstwo. Teraz mam manie zbierania kasztanow. O dziwo dużo ludzi je zbiera i najczęściej zbieram już resztki spod drzew.

    • Malgorzata pisze:

     Wszystko byłoby ok tylko że jeszcze mam trochę mało wiedzy w łebku jak je potraktować by poszły sobie w … Piękna mania Dario, moje maluchy kilka dni temu też ją miały ☺

    • BasiaB pisze:

     Pamiętaj tylko Małgosiu, byś nie przywoływała tego obrazu, bo to tak jak bys przywoływała gadziorstwo – to rodzaj akcesu. Nie pamiętasz, wiesz i na tym koniec.

    • Malgorzata pisze:

     Dziękuję Basiu ❤

 17. druch pisze:

  Jak dla mnie psalm90 jest swoistym koniem trojanskim,który uchylił drzwi do co niektórych
  osób,które maja w sobie jeszcze zakamuflowane” pustynne” programy.
  Nie jestem tez zwolennikiem,na sile uwiarygadniania tegoz trojana…
  Lepsze efekty(moze ktos potwierdzic?)jesli chodzi o głagolice,mozna uzyskac przepisujac polskie i rosyjaskie słowa takie jak;ochrona-ale nie bez/pieczenstwo-bez/pieczy (ochrony)- słowny wirus
  dobro,wolnosc,obfitosc,radosc,rozumienie(mienie,majatek rozumu),obecnosc(jestem),
  przejawiac(od przejaw/ja) itp.

  • BasiaB pisze:

   Masz rację Druchu.
   Sprawdzaliśmy ten psalm i jego Inwokacje kilka razy. Wstrzymałam się z napisaniem tego z kilku wcześniej wymienionych powodów.
   To była zbyt ważna inf. by zareagować zbyt gwałtownie.
   Jednak tak, nasze dziewczyny z Mistyki mają doskonałą intuicję.
   Ten psalm jest doskonałym egzorcystą i wspomagaczem ale…dla przeciętnego człowieka, będącego w szponach sekt w tym KK.
   Dla nas jest wielkim ograniczeniem, powodującym zatrzymanie, a nawet odwrócenie procesu odzyskiwania wolności.
   Większość czytelników Mistyki, którzy już zdobyli trochę wiedzy, pracują i działała nad sobą nie powinni ani tego psalmu, ani inwokacji nawet słuchać.

   Natomiast Głagolica sama w sobie jest dla nas perfekcyjna, pod warunkiem braku złowrogich konwersji.
   Kiedy założone są i zaprogramowane odwrotności czyli konwersje, działa wówczas na korzyść Zła we wszelkiej postaci, jak zresztą każde nasze działanie poddane konwersji. Wczoraj widziałam fajny króciutki filmik z pewnym kształtem i lusterkiem. Nie wiem jak pobrać ten materiał, ale spróbuję go tu umieścić. Tak właśnie działają „sławetne” lustereczka.
   To one są min. są przyczyną konwersji i odwrotności naszej egzystencji.
   To one są naszym zniewoleniem.
   To one są wszetecznym programem.
   To one są Matriksem.
   To one tworzą Matrix.

 18. Andrzej pisze:

  Inne ale zawsze zwierciadło z nowym innym poglądem ( nie lekceważymy niczego)…http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/05/22/zwierciadlo-kozyriewa-mikolaj-kozyriew-i/

 19. BasiaB. pisze:

  Już jest określona data warsztatów w Opolu:
  http://darmasazu.pl/WARSZTATY-G%C5%81AGOLICOWE.php
  IV warsztaty nauki pisania Głagolicą,które odbędą się w dniach
  26-27.11.2016
  w Opolu.
  Osoby zainteresowane z innych rejonów Polski powinny się zgłosić telefonicznie do Pana T. Mrozińskiego i uzgodnić warunki przyjazdu i poprowadzenia takich warsztatów.
  Pan Tadeusz wyjaśni zasady .

  Uważam, że obecnie Głagolica to obowiązkowa nauka pisania i czytania.

 20. Radosław pisze:

  Ciekawy wykład dotyczący Głagolicy

 21. Radosław pisze:

  A może pojedynczy Człowiek, jako fraktalnie zawierający w Sobie wszystko, cały Wszechświat, będący Pełnią, nosi w Sobie odpowiedź, której szuka na zewnątrz po całym świecie i wszystkich wymiarach i gęstościach? A może ten Jeden Człowiek odnalazłszy ten błąd, gdy naprawi go w Sobie, to w ten sposób znikną konwersje prawdy w Całym Wszechświecie?

  • BasiaB pisze:

   Niestety nie, to pobożne życzenie.
   System naszego zniewolenia przybrał takie rozmiary, że tylko cudem mamy jako taką możliwość PRZETRWANIA.

   ONI zabezpieczyli każdy najmniejszy kwant przed naszymi działaniami wyzwoleńczymi.
   Gdyby tak było jak napisałeś to dawno bylibyśmy WOLNI, a tak nie jest.

   Procesy ich działań przestrzennych obejmują bardzo skomplikowane układy, od fizycznych poprzez fizykochemiczne, biotechnologiczne, biochemiczne, fizykę molekularną, kwantową, różne rodzaje algorytmów, logarytmów i wiele innych, takich o których nawet nie słyszałeś.

   • MałyCzłowieK. pisze:

    W takim razie, jakim cudem ten blog i wszystkie inne zrzeszające ludzi o podobnych zainteresowaniach dalej instnieje ?
    Czy jeśli byłby zagrożeniem, nie powinienem zostać ”wyeliminowany”
    przez wszystko widzące oko ? 🙂

    • BasiaB pisze:

     Ten blog nie ma 10 000 czytelników dziennie, nie zagraża nikomu.
     Zbyt mała garstka czyta ten blog.
     A dlaczego ja przestałam pisać o najważniejszym co odkrywam ?
     Dlatego, że sobie tu siedzą i wiedzą co my wiemy.

     Dlatego blog Podleckiego istnieje, jest ICH doskonałą piątą kolumną wśród baranów.

     Nie zwróciłeś uwagi na jedno moje najważniejsze obecnie słowo i kierunek jaki Wam podaję!
     PRZETRWANIE !

   • Radosław pisze:

    Wiadomo, że taki a taki pomysł jest nie do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie dokonuje Tego (wynalazku)
    Albert Einstein

    • Radosław pisze:

     Albercik! Wychodzimy! 🙂

    • BasiaB pisze:

     Albercik to złodziej, ale jak każdy złodziej: wiedział co ukraść i czym się afiszować. 🙂
     Te kanalie maja to we krwi, i one jako pierwsze krzyczą:
     łapać złodzieja.

 22. MałyCzłowieK. pisze:

  Nie zagraża nikomu ? z całym szacunkiem, z mojej nie długiej obserwacji ( jestem dośc młody, a jeszcze krócej ”świadomy”) mała garstka osób, które mają podobne zainteresowania, tudzież odbierają na tych samych falach inaczej mówiąc widzą cały syf dookoła jest w stanie dość istotnie wpłynąć na rzeczywistość która ich otacza. Czytając wasze posty, mam wrażenie, że odpierda*acie konkretną robotę, poza światem materialnym, tym samym macie jakiś wpływ na to jak potoczą się dalsze losy ludzkości lub nieludzkości. tak więc jak na moje to w jakiś sposób jest t zagrożenie dla obecnego ”systemu” który jest doskonały pod wieloma względami – odnośnie Twojej wypowiedzi .
  Pragnę zaznaczyć, że moja wypowiedź nie ma na celu rozpętania burzy, po prostu nie mogę odnaleźć logiki, odnosząc się w tym momencie, do całości (bloga),
  Pozdrawiam ! 🙂

  • BasiaB pisze:

   Twoja ocena bardzo mnie cieszy, lecz statystycznie biorąc z taką ilością czytelników nie zagrażamy systemowi 🙂

   Natomiast na pewno moim zadaniem jest skuteczne wybudzenie z letargu jak największej ilości ANiołów, musimy bowiem osiągnąć tzw. masę krytyczną.
   Wydaje się ze czas do którego zmierzamy z naszą ilością jest już bardzo bliski, bowiem wg mnie już prawie osiągnęliśmy wymagany pułap MOCY. Wprawdzie wielu czytelników odpadło po drodze, ale mając w pamięci minione wydarzenia w minionych wcieleniach przestałam się nad tym zastanawiać i litować.
   Liczy się nie ilość, ale skumulowana wartość MOCY.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s