Telegonia cz. 3

Wedy Słowiańsko Aryjskie. Wiedza i mądrość przodków.
”. … Nie dopuszczajcie Cudzoziemców do córek waszych, gdyż zwiodą córki wasze, i zdeprawują Dusze ich czyste i Krew Rasy Wielkiej zmarnują, gdyż pierwszy mężczyzna u córy, zostawia Obrazy Ducha i Krwi…
Cudzoziemskie Obrazy Krwi z Dzieci Człowieczych Światłego Ducha wypędzają, a pomieszanie Krwi przyprowadza do zagłady.., i wszech Ród wyrodniejąc ginie nie mając potomstwa zdrowego, gdyż nie będzie tej siły wewnętrznej, co zabija wszystkie dolegliwości-choroby…”(«San′tii Wedy Perun ‚).”
O czym wiedzieli nasi przodkowie, jaką mądrość mieli? A co przed nami najeźdźcy próbowali ukryć i w jakim celu ?

słowianka

 1. Rodzaje i gatunki istot żywych.
  Wszystkie żyjące życia na ziemi żyją zgodnie z naturą. Stanowią ściśle podzielone w oddzielne i zamknięte od siebie grupy , z których każda przedstawia oddzielny ród, gatunek i rodzaj. Tworząc harmonię życia będącą częścią natury, przyrody. Każde życie łączy się tylko ze swoim rodzajem, gatunkiem. Np. zwierzęta i rośliny, wróbel łączy się tylko z wróblem, wilk z wilkiem, jaskółka z jaskółką, bocian z bocianem, dąb zradza dąb , brzoza brzozę , itd

Zmienić to mogą tylko nadzwyczajne okoliczności, przede wszystkim sytuacja pozbawienia wolności albo inne okoliczności, przeszkadzające w łączeniu się w ramach jednego i tego samego rodzaju i gatunku. W takim przypadku przyroda stawia opór i odmawia tym zwierzętom w zdolności do dalszego rozmnażania albo ogranicza współczynnik urodzeń następnych pokoleń tych pomieszanych osobników. Przyroda rozmywa ich genetyczny fundament i pozbawia ich siły oporu chorobom, odporności.
W wyniku krzyżowania istot/gatunków stojących w różnych stadiach rozwoju, prowadzi to do pojawienia się potomstwa, które jest gdzieś pośrodku między poziomami rozwoju każdego z rodziców.
Oznacza to, że ich potomstwo stanie się nieznacznie wyższe od rodzica mniej rozwiniętego, ale jednocześnie niższe od bardziej rozwiniętego.
Z tego wynika, że potomstwo będzie cierpieć klęskę w walce, mieć trudności w zmaganiu z bardziej rozwiniętymi członkami/ przedstawicielami rodzaju lub gatunku.
Takie łączenie się (krzyżowanie różnych żyć) znajduje się w pełnej sprzeczności z dążeniami przyrody do stałego rozwoju, doskonalenia życia i harmonii. Podstawą rozwoju , doskonalenia staje się, stanowi łączenie się wyższych istot/ żyć z sobie podobnymi. ( na tym samym podobnym stopniu rozwoju ewolucyjnego) Silniejszy panuje nad słabym, a łącząc się ze słabszym, on poświęca swoją siłę. Inaczej mówiąc istota bardziej rozwinięta łącząc się z mniej rozwiniętą na poziomie duchowym , energetycznym, ewolucyjnym, poświęca w ofierze, traci swoją część tej siły życiowej tego poziomu na którym się znajduje. Tylko słabi ludzie mogą znajdować w tym coś okropnego. Na to oni i słabi i ograniczonymi ludźmi. Jeżeli w naszym życiu panowałoby prawo słabych, to to przyprowadziłoby do wymierania.
Jeżeli by tak nie było , to na naszej Ziemi ustałby rozwój. Wtedy nastąpiłoby odwrotne. Słaby zawsze posiada przewagę nad silnym od ilościowej strony. I gdyby zdolność do rozmnażania u obu była jednakowa, to od jakiegoś czasu słabe pojawiłoby się w takich ilościach, co całkowicie zaćmiłoby sobą silne. Przyroda, natura dąży do rozwoju i zachowania równowagi ,wnosi ,dostosowuje się na korzyść, pożytek silniejszego/ bardziej rozwiniętego. Tę poprawkę przyroda realizuje tym, że stawia słabych w trudniejszych warunki istnienia. Takim natura przyroda ogranicza słabych już w ilościowym sensie. Przyroda robi dobór z tej liczby i pozostawiać możliwość do rozmnażania się najmocniejszym, bardziej rozwiniętym i zdrowym. […]

Wiadomo , że po skrzyżowaniu różnych rodzajów, nawet bliskich sobie – na przykład , konia i osła – krzyż/mieszanie między nimi nie może dać dobrego potomstwa . Będzie gromadzić wybiórczo chromosomy analogiem ojca i matki , którzy , mówiąc w przenośni , nie mogą znaleźć wspólnego języka ze sobą , a nawet jeśli chromosomy utworzą pary i wymienią fragmentami odcinków to z nich nadal nie ma żadnych zdrowych komórek rozrodczych , niezbędnych do kontynuowania pełnowartościowego potomstwa. Urodzonych po krzyżowaniu różnych ras ludzie zachowują zdolność do prokreacji , ale często jest to niezdrowe potomstwo, niezdrowe relacje, niezdrowe postawy seksualne , psychiczne oraz duchowe.

 1. Rasy( powinno być różne narody) i struktura we krwi.

Zachowanie i dążenie do gatunkowej, rasowej czystości to nie tylko ścisłe ograniczenie oddzielnych ras, gatunków od siebie nawzajem, ale również zachowanie jednorodności wewnątrz każdej z nich . Lis zawsze zostaje i dąży do bycia lisem, gęś –gęsią, tygrys –tygrysem, itd. Różnica tu może polegać tylko w większym albo mniejszym umyśle, świadomości, inteligencji. Nigdy nie można spotkać lisa, który wykazywałaby humanizmu do gęsi, jak nigdy nie spotkamy kota, skłonnego do przyjaźni z myszą. Mysz nigdy nie przestanie bać się kota. Takie zjawiska są właściwościowe dla jednorodności i znane są ludziom.

Wiedza wedyjska określa, że ludzie o różnych kolorach skóry( różne narody) mają określoną specyficzną strukturę energogenetyczną (energonovuyu ) krwi, grupę krwi, psychomatrycę itd. Energonovaya system – jest to energo-genetyczna struktura krwi. Ona zależy od energii wpływu kosmosu i jednolitości, integralności całościowości genetycznego jądra/ rdzenia genu.

Ludzie z czarnym kolorem skóry, mają 6-kanałową strukturę energogenetyczną Krwi, rozdzielonych na 3 męskie i 3 kobiece- jednostki genetyczne . W związku z tym, mogą oni obsługiwać przepływ 6 kanałów informacji . Pula genowa jest nadawana przez ojca.

Ludzie z czerwonym kolorem skóry, posiadają 9 kanałową strukturę energogenetyczną Krwi, podzieloną z 5 męskich i 4 kobiecych jednostek genetycznych. Dlatego są w stanie obsłużyć przepływ 9 kanałów informacji . Pula genowa jest nadawana przez ojca.

Szarzy ludzie mają 10 –kanałową strukturę energogenetyczną Krwi ( 5 męskich i 5 kobiecych jednostek genetycznych ) . Dlatego są w stanie obsłużyć jednocześnie do 10 kanałów informacji . Pula genowe są nadawane po matce.

Ludzie z żółtym kolorem skóry posiadają 12 –kanałową strukturę energogenetyczną Krwi. ( 6 męskich i 6 kobiecych jednostek genetycznych ). W stanie są obsłużyć do 12 kanałów informacji . Pula genowa jest nadawana przez ojca .

Biali ludzie mają 16 kanałową strukturę energogenetyczną Krwi ( 8 męskich i 8 kobiecych jednostek genetycznych ) . Są w stanie obsłużyć , odbierać na raz do 16 kanałów informacji . Pula genowa jest nadawana przez ojca .

Podczas mieszania narodów czarnych i żółtych pojawili się Hindusi , którzy mają 9 –kanałową strukturę energogenetyczną Krwi ( 3 kobiecych i 6 męskich jednostek genetycznych) . Pula genowa jest nadawana przez ojca .

Od mieszania białych i szarych ludzi wyszły warstwy w różnych narodach, ale większość w żydowskich wśród przedstawicieli ich wyższego duchowieństwa, którzy są potomkami kapłanów egipskich. Przedstawiciele ci mają 13- kanałową strukturę energogenetyczną Krwi (5 kobiecych i 8 męskich genetycznych jednostek). Pula genowa jest przekazywana przez matki.

Bardzo ważną i dużą rolę odgrywa psychomatryca człowieka , która zawiera (lub ma wpływ , wciela ) sumienie , ducha, duszę i ciało. Według wedyjskich kronik , genetyczny aparat człowieka odpowiada za Rodową pamięć, fizjologię, a energogenetyczna struktura krwi za ducha i duszę.

Mieszanie różnych j krwi gwałtownie obniża ochronne siły organizmu, dziedziczącego tę krew. Układ odpornościowy przestaje pracować normalnie i nie ochrania skutecznie organizmu przed infekcjami i chorobami, która prowadzi ostatecznie do zniszczenia Rodu.

Wszyscy muszą spokojnie zrozumieć, że Szare, Czarne, Żółte i Czerwone narody dla nas ani złe i ani dobre – one są po prostu inne. To, co odpowiednie i właściwe dla nich, zgubne i niszczycielskie dla nas. To, co niezbędne nam, w żaden sposób nie może być wykorzystywane przez nich. To, czego my potrzebujemy, nie jest przez nich wykorzystywane.

 1. Telegonia

Nasi Przodkowie zawsze żyli po Prawach Rita. Słowo « Rita » jest Runą i oznacza ona Zbiór/Kodeks Praw o czystości Rodu i Krwi. Same Rody Rasy Wielkiej nazywali to Kodeks Niebiańskich/Boskich Praw. Po Prawach Rita w starych czasach żyły wszystkie Rody Rasy Wielkiej. Ludzie, którzy naruszali Prawa Rita, spadali ,degradowali się w kastę niedotykalnych, nieuczciwych (odszczepieńców) i wypędzani ze Wspólnot. W wyniku czego byli zmuszani koczować, wędrować, łączyć się w tabory/enklawy ((eto – gonimyye, tse – gane, tsygane/, ce – ganie, Cyganie).[ таборы (это – гонимые, це – гане, цыгане).]

W podstawach Praw Rita leżą prawa dziedziczności, o istnieniu których w świecie współczesnym ludzie dowiedzieli się i poznali dopiero w środku XIX wieku. Teraz dla oznaczenia tych praw jest wykorzystywana grecka nazwa – telegonia. A w medycynie podaje się « za zjawisko pierwszego samca ». Telegonia jest obrazem i jedynym parametrem przekazywania dziedziczności z pokolenia na pokolenie.

Zjawisko telegonii na nowo odkryto w XIX wieku w Anglii kolega Charlesa Darwina lord Marton, który pod wpływem idei swojego przyjaciela także postanowił zająć się biologią.
Skrzyżował czystej krwi angielską klacz z ogierem zebry. Potomstwa nie było, jednak po długim odpowiednim odstępie czasu, kiedy on ją skrzyżował z angielski ogierem, klacz przyniosła źrebię z jawnymi śladami pasm na zadzie, jak przy zebrze. Lord Marton nazwał to zjawisko telegonia.

W Słowiano-Aryjskich Wedach i w dowolnej nauce religijnej świata jest wzmianka o zjawisku telegoni, samo słowo « telegonia » w Świętych tekstach nie jest używane. Na przykład, u Żydów Prawo głosi: « Żyd winien żenić się tylko z Żydówką ».
Słowiano-Ariyskie Wedy : .”. … Nie dopuszczajcie Cudzoziemców do córek waszych, gdyż zwiodą córki wasze, i zdeprawują Dusze ich czyste, i Krew Rasy Wielkiej zmarnują, gdyż pierwszy mężczyzna u córy, zostawia Obrazy Ducha i Krwi…
Cudzoziemskie Obrazy Krwi z Dzieci Człowieczych Światłego Ducha wypędzają, a pomieszanie Krwi przyprowadza do zagłady.., i wszech Ród wyrodniejąc ginie nie mając potomstwa zdrowego, gdyż nie będzie tej siły wewnętrznej, co zabija wszystkie dolegliwości-choroby…”(«San′tii Wedy Perun ‚).

Zgodnie ze Świętymi tekstami, pierwszy mężczyzna w życiu dziewicy zostawia swój Obraz Ducha i Krwi – to psychiczny i fizyczny portret dzieci, które ona urodzi. I tylko od tego mężczyzny zależą zdrowie i pełnowartościowość przyszłości dziecka.
Wszyscy późniejsi mężczyźni dają kobiecie tylko nasienie, ale rodzi ona dzieci pierwszego mężczyzny, który dał jej Obraz Ducha i Krwi. Pierwszy mężczyzna, który naruszył dziewiczość u dziewczyny staje się jedynym ojcem wszystkich dzieci, które ona urodzi w swoim życiu, niezależnie od tego, ilu mężów ona będzie mieć przez całe swoje życie.
Dowód « zjawiska pierwszego samca » ukazał program telewizyjnego show « moja rodzina »(Rosja). Tam pokazali jak słowiańska kobieta w latach studenckich mieszkała z kochankiem-Murzynem a następnie wyszła za mąż za Słowianina i urodziła mu czarnoskóre dziecko. W telewizji to przedstawili jak cud. Po Prawach Rita zaś – to jest przestępstwo przed Rodem swojego męża, przed swoją rodziną i przód samym tym czarnoskórym.
« zjawisko pierwszego samca » na fizjologicznym poziomie ma całkowicie logiczne wyjaśnianie: dojrzewająca dziewczyna ma w swoim ciele pełny całkowity zestaw komórek jajowych na cały reprodukcyjny okres swojego życia. Dlatego od pierwszego mężczyzny i jego spermy na subtelnych płaszczyznach zostaje obraz, ślady na wszystkich tych komórkach jajowych naraz.

Zdrową dziedziczność nasi Przodkowie zachowywali dzięki dziewiczej czystości narzeczonej – od hulaszczej dziewczyny dobrego potomstwa nie dostaniesz.[…]

Zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn pierwszy doświadczenie życia seksualnego posiada ogromne, można nawet powiedzieć, istotne/decydujące znaczenie jeszcze i od drugiej strony, że on umocowuje się i wyciska piętno(ma wpływ) na całą resztę życia. Współczesne badania wykazują, że jeżeli pierwsze seksualne doświadczenie ma odchylenia od normalnego życia płciowego (t. j. nosi elementy zboczenia płciowego albo homoseksualnego ukierunkowania), to później zachowanie człowieka w tej sferze dyktuje się właśnie tym pierwszym doświadczeniem. I nie tylko w tej sferze, ale też w całym życiu codziennym to doświadczenie będzie kierować człowiekiem, dyktować mu, obrazowo mówiąc, swoje warunki. Dlatego nasi przodkowie zawsze chronili i zabezpieczali młodych młodzieńców i dziewczyn od takiego negatywnego doświadczenia.

Zjawisko telegoni tyczy się zarówno kobiet jak i mężczyzn na poziomie energetycznym . Dziewictwo u mężczyzn też jest niezwykle ważne. Kobieta prowadząc rozwiązły tryb życia i mając wielu partnerów , biorąc pod uwagę, że nie wiadomo co to są za ludzie, może nazbierać na swoje pole energetyczne szlamu(cech, intencji od niego, myśli, myśli z jakimi on do niech podchodzi i o niej myśli, chorób, postaw, zachowań lub pochłoniecie energii lub czerpania z niej energii samemu nic nie dając [np. tzw uwodziciele – mężczyźni z damską energią]) , który doprowadzi do ujścia z niej życiodajnej siły, oraz nałożą się energetyki mieszając jej pole aurę, co doprowadzi, że mogą w niej pojawiać się złe cechy psychofizyczne, które niekoniecznie należą do niej lub jakieś zachowania bądź skłonności (przejętych od partnera). W dzisiejszych czasach demoralizacji i degradacji przy niewielkim poziomie duchowości ludzie mogą sobie nie radzić z tym , jak i z oczyszczeniem , a gdzie jeszcze z rozpoznaniem tych energii od własnej. Gdy przyjdzie jej urodzić dziecko po takim przebiegu to ono będzie miało nałożoną mieszankę energetyczną nie wspominając o pierwszym obrazie ducha i krwi, z którą może sobie nie radzić dziecko, istotka duchowa która się tam wciela, przez co pole dziecka może być słabsze, lub naturalne cechy istoty wcielonej pomieszane. ( wewnętrzne sprzeczności)
To samo się tyczy mężczyzn , nieumiejętność panowania i władania energią seksualną prowadzi do słabości. Mogą nazbierać z różnych kobiet to co tam pozostawili na niej inni mężczyźni (a nie wiadomo kim byli?) i co wtedy się dzieje, energetyka takiego mężczyzny słabnie, miesza się czasami dochodzi, że to już nie jest ta sama osoba, mogą się zmienić cechy charakteru takiej osoby pod wpływem namieszania zabrudzenia energetycznego. I potem taki ma płodzić zdrowe dzieci jak? Przecież z takim pomieszaniem energetycznym jakie on niesie to będą oszołomy.[…]

Jeżeli mężczyzna żyje z żoną, u której on jest pierwszym mężczyzną w jej życiu, to on tylko pierwszy raz zostawia energię jednego roku, ile by kontaktów z żoną do urodzenia pierwszego dziecka u niego ani było. Po urodzeniu pierwszego dziecka przy następnym zbliżeniu, kontakcie on daje żonie energię dziewięciu miesięcy dla urodzenia drugiego dziecka i t. d. Uważa się, że po urodzeniu każdego dziecka kobieta młodnieje o trzy lata.
A jeżeli mężczyzna wiedzie bezładne życie płciowe, to przy seksualnym kontakcie, on oddaje każdej kobiecie energię jednego roku swojego życia trwoniąc ją na próżno że przyprowadza do przedwczesnego starzenia się, wyłysienia i t. p. Uczony Pawłow zaznaczał, że śmierć człowieka do 150 lata należy uznać za przedwczesną. Norma życia naszego biologicznego ciała jest 300-400 lat. ! […]

Prowadząca bezładny( rozwiązły, nieprzyzwoity) tryb życia kobieta, dostaje chorób serca, krwi, chorób psychicznych, a gromadząc różne Obrazy swoich partnerów, ona gubi początkowy Obraz przyszłości dziecka, gdyż przy warstwie różnych obrazów, pierwotny obraz pierwszego mężczyzny rozmywa się. To przyprowadza do rodzenia dzieci, nie podobnych do swoich rodziców i częściej niezdrowych. Z zakłóceniami pola energetycznego i psychomatrycy. Dzieci powinny nieść jawne linie swoich rodziców. Mieć czyste pole dla zaistnienia istoty ducha, duszy, sumienia.[…]

A co odbywało się kiedy w starożytności koczownicy napadali na osiedlania Przodków i gwałcili dziewczynki? Jak teraz mówią: « zepsuty materiał »? Nie! Nasi żercy , wochołowie, wiedzieli, jak to wszystko można naprawić. Ojcowie Rodów doznawali cierpień dziewczynek i oddawali je żercom. Odbywali Obrzęd Oczyszczenia Obrazów Ducha i Krwi. Kapłani ścierali informację. Ten Obrzęd bardzo energochłonny , on zabiera u Kapłana energię trzech lat Jeżeli przeprowadza go trzech Kapłanów, z każdego schodzi energia pojedynczo jednemu rokowi. Wyczyścić – to znaczy energetycznie usunąć, zetrzeć Obrazy Ducha i Krwi. Po tym dziewczynki zostawała w Pustelni, przy Świątyni. Jeżeli u kapłanów byli synowie, i nie było kiedy im szukać gdzieś narzeczonych, Żercy je oczyścili i wiedzą, że one czyste. Dlatego żenili z nimi kogoś ze swoich synów i kontynuowali ich Ród. Albo żenili z nimi kogoś z dzieci-sierot i kontynuowali ich Ród.[…]

Prawa Rita zabraniają słowiańskim narodom związków międzynarodowych z czarnoskórymi mongoloidalnymi, semickimi (szarymi! ) i innymi narodami. Pomieszanie Krwi wyżej wymienionych narodów między sobą doprowadza do degradacji, powstaniu różnych epidemii (ospy, cholery, tyfusu), chorób wenerycznych (syfilisu, rzeżączki, szankroida, chlamidoza, trichomoniaza, mleczarki, mykoplazmoza i innych.), różnych dziedzicznych chorób (cukrzycy, gruźlicy, reumatyzmu, schizofrenii, epilepsji i jeszcze 500 dr.), zachorowaniu krwi (AIDS), zwyrodnieniu całej gałęzi Rodu z pomieszaną Krwią.
Takie prawidła dla współczesnego człowieka na tle propagowanego internacjonalizmu i reklamy międzynarodowych małżeńskich związków z początku wywołuje zdumienie. Jednak ono znajduje całkowicie logiczne wyjaśnianie na mocy uwzględnienia/ rozpoznania pochodzenia różnych narodów/ ras.[…]

Rzeczywiście, różne narody (rasy) przeszły przez ewolucyjną drogę rozwoju w różnych gwiezdnych systemach przy różnej energetycznej pożywce ich planet, różnej atmosferze, gruncie, składzie wody, obecności w nich różnych substancji, wirusów, bakterii i t. p. Organizmy przedstawicieli tych narodów dostosowały się do tych warunków i wyrobiły sobie odporność ,mechanizmy ochronne przeciwko wszystkiemu niesprzyjającemu dla ich życia. Przy zmianie warunków, związanych z pojawieniem się na świecie, na naszej planecie, ich organizmy jeszcze długi czas wyrabiają każde ochronne enzymy i zawierają wszystkie rodzaje wirusów, różne przy różnych narodach(rasach), które przy mieszaniu krwi mogą prowadzić (i doprowadzają) do wszystkich tych następstw, które wskazane są wyżej.[…]

Masowe  naruszenie Praw Rita [ telegonii] zaczęło się w ostatnie tysiąclecie i szczególnie, w XX wieku. W czasie teraźniejszym, mimo burzliwego rozwoju medycyny, zdrowie ludzi ciągle pogarsza się, o tyle, o ile tempo pomieszania narodów i tempo rozwoju negatywnych następstw z tego pomieszania jest o wiele wyższe niż tempo rozwoju medycyny.
Teraz genetycy wiedzą, że prawie każdy mieszkaniec Ziemi niesie w sobie od 5 do 20 zmutowanych (zmienionych albo nienormalnych) genów. Zidentyfikowano także zmutowanych genów w obrębie określonych etnicznych i narodowych (rasowych grup). Spontaniczne genetyczne zachorowania mogą powstawać wskutek nowych genetycznych mutacji, przyczyną których są przede wszystkim, międzyrasowe pomieszania. Raz powstały zmutowany gen już nie znika i jest przekazywany do przyszłych pokoleń. Dzisiejszej nauce wiadomo o 5000 genetycznych stanów związanych z różnymi chorobami przenoszonymi przez dziedziczenie i każdego roku pojawia się około 100 nowych dziedzicznych zachorowań. I już ponad 40% młodzieży cierpi na niepłodność!

Teraz nikt nie zastanawia się, dlaczego w 80 – ch lat XX wieku w rządzie krajów WNP(СНГ) nie było spisów ludności, a jeśli i były, to nie rozbrzmiewały pełne ich wyniki. Ludzie przeraziliby się jeżeli poznaliby prawdziwy stan spraw po sztucznym zniszczeniu Rosyjskiego, Ukraińskiego, Polskiego ,Białoruskiego, Słowiańskich narodów i całej Białej Rasy. Jeżeli na początku lat 20 – ch XX wieku biała ludność planety stanowiła 20% całej ludności planety , to na dzisiejszy dzień to jest 6,8% od całej Ludzkości!!!!. Od sześciu miliardów to bardzo i bardzo mało![…]

Czy mamy do czynienia z umyślnym niszczeniem słowiańskich narodów? Poprzez zastosowanie połączenia tych mechanizmów , min. niewiedza o prawach RITA, alkoholowy terror i inne.
Nie ma wątpliwości, że są i istnieją jakieś siły, które próbowały zatrzeć nam tożsamość i wymazać wszystko. Jednak.
W dziedzictwie naszych przodków mamy również ich mądrość, wiedze, min zapisaną w Wedach. Które przestrzegają o czynach i zamiarach cudzoziemców. W dodatku uczą wiedzy, mądrości i rozpoznania.[…]

Sprostowanie do słowa Rasa- dziś już wiemy na podstawie min Wed, że słowo Rasa określa narody słowiańsko aryjskie i tyczy się tylko nas białych ludzi bo ono je oznacza i nimi są. Jednak przez powszechne zakłamanie słowu temu zmieniano znaczenie .

źródło: https://indianchinook.wordpress.com/2014/04/14/prawa-rita-telegonia/

Slowianka_I_bgu237-v

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii dziecko, świadomość i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

14 odpowiedzi na „Telegonia cz. 3

 1. El pisze:

  Bardzo ważny to temat.Czy jest możliwość wymazania matrycy tego pierwszego?

  • BasiaB pisze:

   Tak – jest możliwość.
   Wystarczy, że masz tą wiedzę i akceptujesz telegonię, a resztę wymażesz jak programy.
   Umieściłam wczoraj, w trakcie pewnej dyskusji link do tej części telegonii. Oto jaka uzyskałam odpowiedź. Nic już więcej nie napisałam, bo szkoda mi czasu, a zastanawiam się czy barana nie wywalić ze znajomych. Takiego jednego kałmuka 4 dni temu wywaliłam. Nic debile nie rozumieją.
   ” Ryśka Grażyna Kępińska : Myślałam, że rozmawiamy poważnie a Ty wyjeżdżasz z takim szajsem? Wedy słowiańskie ( nie mylić z Wedami indyjskimi!)? I ta porąbana telegonia? Przecież to bredy ! „Wedy” to podróba napisana przez jakiegoś „słowiańskiego” jahwistę/rasistę. Po pierwsze- Słowiańszczyzna to przede wszystkim Duch i kultura a nie tylko geny. Po drugie – do wyników badań genetyków, zwłaszcza anglosaskich należy podchodzić ostrożnie. . Prowadzą badania kierując się dewizą: „Jeśli fakty nie pasują do teorii, tym gorzej dla faktów”. Znanym piewcą „Wed”jest Trehlebov znany z jego „białego rasizmu”. „Biała rasa” najlepsza, wyższa od innych i tego typu rasistowskie bzdety. O bredach kiedyś już pisalam, już dawno, ale warto przypomnieć temat, ponieważ polskie witryny internetowe propagujące to specyficzne slavic-fantasy mnożą się niesłychanie, powielając przez wzajemne kopiowanie od siebie nieprawdopodobne bzdury. Wyłączam sie z tej „dyskusji” bo zeszła na manowce, a raczej na peryferia zdrowego rozsądku i mojej wrażliwości, jednak.

   Marek Marcin Grudzień Słusznie Ryszarda pisze.
   Wedy Słowiańskie to absurd, podobnie jak cała „słowiańszczyzna” – próba ożywiania mumii.
   O telegonii nawet nie warto wspominać ”

   Tak, że za sukces uważam, kiedy fakt o telegonii dociera i jest analizowany. Napisałam wcześniej swoje 2 art. n/t temat.
   https://mistykabb.wordpress.com/2015/03/10/telegonia/
   https://mistykabb.wordpress.com/2015/03/23/telegonia-cd-czesc-2/

 2. El pisze:

  Czyli stosunkowo łatwo to wymazać.Zbieram przydatne info na ten temat.Na przyszłość się przyda:)
  Z rok temu dowiedziałem się o telegoni,oglądałem np wywiad z Moniką Burzyńską,która podawała sposoby jak wyczyścić zapis telegoniczny.Spodobał mi się ideologicznie najbardziej ten w,którym to partnerzy obdarzeni głębokim uczuciem udają się nad jeziorko nocą najlepiej podczas nowiu księżyca i obmywają się nawzajem ze świadomością,że ten zapis spłukują – i tą czynność powtarzać przez 3 noce łącznie…Podobno to starosłowiańska metoda.Co Ty na to?

  • BasiaB pisze:

   Na pewno nie.
   Pisałam ,ze NOW Księżyca jest gorszym dla Arya systemem promieniowania niż Pełnia.
   Nów jest świętem dla żydów !
   Romantyzm można sobie ….podarować, bo to tak nie działa.
   A każde z partnerów niech działa nad sobą samodzielnie, oddzielnie. Nikt nie może być szczerym i w taki sposób jak to opisałeś to można się nabawić grypy, a nie spłukać telegonię.

 3. El pisze:

  Ta metoda,która opisałem nie spodobała mi się ze względu na romantyzm,ale jest w niej to co lubię.
  Jest natura,jest woda – nośnik informacji,siła świadomości.Dobre połączenie,naturalnie słowiańskie.By być dokładnym nów z tego co pamiętam nie jest wymagany,ale wskazany.Zawsze coś może się przekłamać na przestrzeni czasu,zwłaszcza tych w,których żyjemy bo jak tu można było wyczytać cała wiedza duchowa jest zainfekowana.
  Napisałaś nie dawno:
  „To ważne, to nasza pamięć przypomina nam o tym w jakim środowisku tak naprawdę żyjemy.
  Jest nią ocean, woda.
  Woda – podstawowy składnik naszej egzystencji.
  Woda to pamięć strukturalna.
  Pamięć, dzięki której jesteśmy w stanie godnie żyć.”
  A czemu np chrzest jest pieczętowany wodą?
  Według mnie taki ‚zabieg” przynajmniej nie zaszkodzi a samo pływanie nocą jest mistycznym doświadczeniem,wiem co pisze bo robiłem to parę razy.

  • BasiaB pisze:

   Nie wiem czy pamiętasz, ale Gady też lubią wodę i na pewno NOC.
   Pewnie pamiętasz też o tym co wklupuję od dawna, Wszystko na opak ,
   Niech będzie woda, wczesnym rankiem, w bardzo słoneczny dzień. Najpierw tą wodę zaprogramuj i oczyść ze złowrogich istot.działan, programów,potem to co opisałam powyżej, a potem kąpiel !

   • tomasinoo pisze:

    Według Słowian istnieje podobno cząstka wody tzn nazywa się to aniołem wody do tego dochodzi wiatr i z tych dwóch powstało trzecie czyli światło. Nie ma tu ognia itp. Taka ciekawostka.

    • tomasinoo pisze:

     Jeszcze jedna ciekawostka odbiegająca od znanych spraw również według tej wiary przyrodzone ze starych źródeł podobno jest ciało i duch natomiast dusza jest obok z kolei nawiązując dalej ta dusza można by opisać jako balon, podłączony w którym jest np karma i to co wykreujemy dlatego przenosimy to z życia na życie właśnie w niej.

    • BasiaB pisze:

     Tomku – to światło to właśnie Ogień Arya.
     Pamiętaj poza tym, że jeżeli większość tzw. świętych ksiąg jest blefem, to nie sądź, że informacje tzw. słowiańskie w całości zostały prawdziwe. Nie zostały, a na dodatek zostały bardzo mocno skrzywdzone.
     Cykl karmiczny jest wielką nieodpowiedzialnością stworzycieli tego sytemu i teraz miarka się przebrała i otrzymają to na co sobie zapracowali.
     Pisałam już kiedyś, że ciało jest pokrowcem na Duszę, natomiast Duch ma być pokrowcem na całe nasze mienie w tym ciało, Duszę i cały nasz system , nie może stać obok i być napełnianym jakimś badziewiem, to całkowity fałsz.

    • BasiaB pisze:

     Uściślę – nie może być, ale był. To nie tak miało działać, ponieważ pierwowzór naszej osłony czyli naszego Patrona, czyli naszego Ducha jest zupełnie odmienny od obecnych standardów.

    • tomasinoo pisze:

     Co do trójcy to taka anegdotka była.
     Natomiast inteligentna woda do tego wiatr czyli ruch np nadający spin i to daje światło to ciekawe. Czyli jak to zasłyszałem anioł wody z aniołem wiatru dał kolejną osobowość czyli światło. Pozdrawiam.

 4. Wojwit pisze:

  http://www.ufolog.ru/publication/2834/

  Magiczna moc wzroku: emitowanie energii przez oczy, siła spojrzenia.

 5. Pingback: Bliźniacze Płomienie-szatański program Nadzorców | Mistyka

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s